Nakliye Belgesinde İsmi Yazan Şoför İle Sürücünün Farklı Olması - Korsan Taşımacılık


Danıştay 15. Daire
2016/7916
2017/3486
2017-06-12

Dava; davacıya ait ... plakalı aracın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3. maddesi uyarınca altmış gün süreyle trafikten men edilmesi ve davacı araç sürücüsüne 2.400,00.-TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nce 2918 sayılı Kanun'un Ek 2. maddesine 31.05.2012 tarihli değişiklikle eklenen üçüncü fıkranın düzenlenme amacının korsan taşımacılığın engellenmesi olduğu, olayda söz konusu araç ile ticari taşımacılık yapılabileceğini gösterir belgenin mevcut olduğu, her ne kadar söz konusu belgede ismi geçen şoför ile araç içerisinde bulunan şoförün aynı olmadığı açık olsa da durumun işlemlerin dayanağı olan Kanun'un Ek 2-3. maddesini ihlal eden bir yönü bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, A.A.Ü.T. uyarınca 1.000,00.-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından anılan mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Temyiz edilen mahkeme kararının davacılar lehine vekalet ücretine hükmedilmesi kısmı dışındaki kısımlarında hukuka aykırılık bulunmadığından davalı idarenin bu kısımlara yönelik temyiz istemi yerinde görülmemiştir.

Temyize konu Mahkeme kararının davacılar lehine avukatlık ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmına gelince;

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinde; avukatlık ücretinin, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade ettiği hükmüne yer verilmiştir.

Dosyasının incelenmesinden; bakılmakta olan davanın davacıları temsilen bir avukatla takip edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; Mahkemece davacılar lehine avukatlık ücretine hükmedilmemesi gerekirken, belirtilen husus dikkate alınmaksızın avukatlık ücretine hükmedilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulü ile İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 30/03/2016 tarih ve E:2015/1782; K:2016/680 sayılı kararının davacılar lehine vekalet ücreti hükmedilmesine ilişkin kısmının BOZULMASINA, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddi ile kararın dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin kısmının ONANMASINA, bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.