Gaziantep BİM 5. İDD 2019/2870 E. 2020/1641 K.


Özet:

Dava, Üniversite Eğitim Fakültesi'nde okutman olarak görev yapan davacı tarafından, İngilizce muafiyet sınavında görevli iken bir öğrencinin yaptığı şikayet sonucu Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kınama disiplin cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, daha önce disiplin cezası almamış olması ve sicilinin olumlu olması dikkate alınarak bir alt ceza ile tecziyesine ilişkin uyarma cezasına karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin kararın iptali istemiyle açılmıştır. Davacıya isnat edilen ve Devlet Memurları Kanununda disiplin cezası verilmesini gerektiren hal ve fiillerden sayılan iş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak fiilinin, Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklik ile okutman olan davacının disiplin işlemleri yönünden tabi olduğu Yükseköğretim Kanunu’nda yer almadığı ve Devlet Memurları Kanununa atıfta bulunan hükmün de anılan mevzuattan çıkarıldığı görülmektedir. Davacıya isnat edilen ve disiplin cezası ile cezalandırılmasına neden olan iş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak eylemlinin, yapılan değişiklikle, yani yürürlükte olan hukuki düzenleme itibariyle; mevzuatta yer verilmeyerek Yükseköğretim Kanunu’nda tabi öğretim elemanı açısından disiplin cezasını gerektirir bir disiplin suçu sayılmaması ve suç ve cezada lehe olan kuralın uygulanması kuralının disiplin yaptırımları yönünden de geçerli bir ilke olması karşısında, davacı hakkında, iş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak fiili isnadıyla tesis edilen dava konusu işlemin yasal dayanağının kalmadığı anlaşılmaktadır. sebep unsuru itibariyle söz konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmış olup istinaf başvurusunun kabulü gerekmektedir.

Dava, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okutman olarak görev yapan davacı tarafından, 27/09/2017 tarihinde İngilizce muafiyet sınavında görevli iken bir öğrencinin yaptığı şikayet sonucu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/1-B(g) maddesi uyarınca &......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor.


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜYE OL