Kolonya Dökerek Adam Yakma - Silahla Yaralama


Yargıtay 3. Ceza Dairesi
2019/16919
2019/22607
2019-12-10

Özet:

  • Sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabit olduğu halde, sanık hakkında eksik ceza tayini hatalıdır.

1) Katılanın yaralanmasına ilişkin Eskişehir Adli Tıp Şubesince düzenlenen 15.06.2016 tarihli raporda "yüzde ve boyunda (2.) Derece yanık" olduğu bulgularına yer verildiği, ancak yüz bölgesinde tarif edilen yaralanmanın yüzde sabit ize neden olma ihtimalinin bulunmasına rağmen bu hususta bir değerlendirme yapılmadığı ve bu haliyle katılanın yaralanması hakkında düzenlenen raporların hüküm kurmaya elverişli olmadığı anlaşılmakla, katılanın tüm tedavi evrakları ve raporlarıyla birlikte en yakın Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevkinin yapılarak, yaralanmasının niteliğine ilişkin olarak yeniden raporunun aldırılmasından sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesinin gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yetersiz rapora dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

2) Oluş, dosya kapsamı, katılan ve tanığın aşamalardaki beyanı ile uyumlu doktor raporu ve kabule göre; sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabit olduğu halde, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/3-e maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 10.12.2019. gününde oy birliğiyle karar verildi.