ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kınama Cezasıyla Tecziyesine İlişkin İşlem

26-09-2020 - 584

Kınama Cezasıyla Tecziyesine İlişkin İşlem


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay İdari Dava Daireleri
2014/2295
2017/768
2017-02-23

Özet:

  • Dava; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş olarak görev yapan davacı tarafından, kınama cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemin, bu karara karşı yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin 07/12/2009 tarih ve 2009/11 sayılı Disiplin Kurulu kararının ve anılan işlemin dayanağı olan MTA Personel Yönetmeliği'nin "Bölüm XVII-Disiplin İşleri" başlığı altındaki 100-124. maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır. 
  • Disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra kanunda belirtilen süreler içinde ilgili hakkında soruşturma açılması, bu soruşturma sonucunda oluşturulan soruşturma raporu değerlendirilerek yetkili disiplin amiri veya kurulu tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerektiği halde, davacı hakkında yapılan tespit üzerine, usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan, savunması alınarak disiplin cezası ile cezalandırılması, ayrıca olayın mağduru olan ve bu nedenle tarafsızlığı tartışmalı hale gelen Genel Müdür tarafından anılan disiplin cezasının verilerek bu cezaya yapılan itirazın reddine ilişkin işlemi onaylaması karşısında dava konusu disiplin cezası ile bu cezaya yapılan itirazın reddine yönelik işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşıldığı gerekçesiyle, düzenleyici işlem yönünden karar verilmesine yer olmadığına, kınama cezası ile bu cezaya itirazın reddine ilişkin kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, karar onanmıştır.

 
İstemin Özeti : Danıştay Onikinci Dairesi'nin 09/12/2013 günlü E:2012/8526; K:2013/9926 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Muhammed Şeker

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş olarak görev yapan davacı tarafından, kınama cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemin, bu karara karşı yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin 07/12/2009 tarih ve 2009/11 sayılı Disiplin Kurulu kararının ve anılan işlemin dayanağı olan MTA Personel Yönetmeliği'nin "Bölüm XVII-Disiplin İşleri" başlığı altındaki 100-124. maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onikinci Dairesi'nin 09/12/2013 günlü ve E:2012/8526; K:2013/9926 sayılı kararıyla; müfettiş olarak görev yapan davacının, kurumda göreve başladığından beri sergilediği uyumsuzluk probleminin görüşülmesi amacıyla 06/10/2009 tarihinde toplantıya çağrıldığı, bu toplantı esnasında sergilediği müfettiş vakar ve ciddiyetine yakışmayan, makam ve amirlerini tahkir edecek şekilde saygı dışı davranışları nedeniyle savunmasının istenildiği, ancak verilen savunma yazısında da haksız ithamlarda bulunularak saygı dışı tutum ve davranışlara devam edildiğinden bahisle Kurum Genel Müdürü tarafından 19/11/2009 günlü işlem ile kınama cezasıyla cezalandırıldığı, anılan cezaya yapılan itirazın Disiplin Kurulu'nun 07/12/2009 günlü, 2009/11 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine bu işlem ile birlikte kınama cezası verilmesine ilişkin işlemin ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü Personel Yönetmeliği'nin "Bölüm XVII-Disiplin İşleri" başlığı altındaki 100-124. maddelerinin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı, davanın, düzenleyici işlemin iptaline ilişkin kısmı yönünden; dava konusu yönetmeliğin tamamının, 13/03/2012 günlü, 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığından, dava konusu düzenleyici işlem yönünden konusu kalmayan istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerektiği, kınama cezası ile anılan cezaya yapılan itirazın reddine ilişkin işlem yönünden; davacının 06/10/2009 tarihinde yapılan toplantı esnasında sergilediği tutum ve davranışlarından dolayı aynı toplantıda bulunan Genel Müdür tarafından herhangi bir soruşturma yapılmaksızın dava konusu kınama cezasının tesis edildiği, ayrıca davacı tarafından kınama cezasına yapılan itirazın reddine ilişkin disiplin kurulu kararının da yine aynı Genel Müdür tarafından onaylandığının görüldüğü, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin anılan 19. maddesinde de vurgulandığı üzere disiplin amirlerinin tarafsız, mevzuata uygun, hakkaniyet ve eşitliğe uygun davranmaları, disiplin soruşturmasına ilişkin raporu inceleyip, değerlendirerek karar vermeleri gerektiği, bu durumda; disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra kanunda belirtilen süreler içinde ilgili hakkında soruşturma açılması, bu soruşturma sonucunda oluşturulan soruşturma raporu değerlendirilerek yetkili disiplin amiri veya kurulu tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerektiği halde, davacı hakkında yapılan tespit üzerine, usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan, savunması alınarak disiplin cezası ile cezalandırılması, ayrıca olayın mağduru olan ve bu nedenle tarafsızlığı tartışmalı hale gelen Genel Müdür tarafından anılan disiplin cezasının verilerek bu cezaya yapılan itirazın reddine ilişkin işlemi onaylaması karşısında dava konusu disiplin cezası ile bu cezaya yapılan itirazın reddine yönelik işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşıldığı gerekçesiyle, düzenleyici işlem yönünden karar verilmesine yer olmadığına, kınama cezası ile bu cezaya itirazın reddine ilişkin kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, anılan kararın, davacının kınama cezasıyla tecziyesine ilişkin işlem ile bu karara karşı yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin işlemin iptali yolundaki kısmını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Danıştay Onikinci Dairesi'nin 09/12/2013 günlü ve E:2012/8526; K:2013/9926 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının ONANMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Kınama Cezasıyla Tecziyesine İlişkin İşlem
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları