ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İlam Vekalet Ücreti - Takas Mahsup

24-09-2020 - 672

İlam Vekalet Ücreti - Takas Mahsup


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
2015/15285
2017/17107
2017-12-19

Özet:

  • Tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek olan vekalet ücreti avukata ait olup iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Şikayet

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KA R A R

Borçlu vekili takibe konu menfi tespit ilamının kesinleşmeden takibe konu edilemeyeceğini, yargılama gideri ve ilam vekalet ücreti alacaklarına kesinleşme tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi gerekirken, karar tarihinden itibaren ticari avans faizi işletildiğini, ayrıca müvekkilinin de ... 16. İcra Müdürlüğünün 2011/9175 Esas ve 2011/9164 Esas sayılı icra dosyaları üzerinden alacaklıdan alacakları olduğunu, bu nedenle icra dosyalarının takas ve mahsubu gerektiğini belirterek ... 15.İcra Müdürlüğünün 2012/19891 Esas sayılı dosyasında talep edilen faizin düzeltilmesini, takas ve mahsup taleplerinin kabulü ile hakkın doğum tarihi itibariyle borcun itfası nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, “...takip tarihi itibariyle vekalet ücreti 7.680,00 TL alacağa işlemiş faizin 3.829,36 TL, 2.345,50 TL yargılama giderine işlemiş faizin 1.169,41 TL olduğu anlaşılmakla icra emrinin buna göre düzeltilmesine” karar verilmiş; karar, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dairemiz’in 10.06.2013 gün ve 2013/5077 Esas, 2013/8372 Karar sayılı ilamı ile, alacak kalemlerine ilamın kesinleşme tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca yasal faizle hesaplama yapan 30.07.2012 tarihli bilirkişi raporu esas alınarak sonuca gidilmesi ve takas mahsup talebi konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği gerekçeleriyle bozulmuştur.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda; davanın 6100 SY. HMK.nun yürürlük tarihi olan 01/10/2011 tarihinden sonra 22/05/2012 tarihinde açıldığı anlaşılmakla HMK.150/5 maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, borçlu vekili tarafından temyiz edilen bu karar, Dairemiz’in 10.11.2014 gün ve 2014/1560 Esas 2014/20587 Karar sayılı kararı ile, Mahkemece taraflar gelmese bile işin esası incelenerek gereken kararın verilmesi gerekirken HMK' nun 150. maddesi uygulanarak dosyanın işlemden kaldırılması ve ikinci aşama olarak da, davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğinden, hüküm yeniden bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda “.. davanın kabulü ile ... 15. İcra Müdürlüğünün 2012/19890 esas sayılı dosyasındaki takip tarihi itibariyle vekalet ücreti 7.680,00-TL alacağa işlemiş faizin 15,15-TL, yargılama gideri olan 2.345,50 TL asıl alacağa işlemiş faizin 4,63- TL olduğu anlaşılmakla, icra emrinin bu şekilde düzeltilmesine, davacının takas-mahsup talebinin kabulü ile ... 15. İcra Müdürlüğünün 2012/19890 Esas sayılı dosyasındaki borcun ... 16. İcra Müdürlüğünün 2011/9164- 9175 Esas sayılı dosyaları ile takas ve mahsubuna” karar verilmiş, hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-... 15.İcra Müdürlüğünün 2012/19891 Esas sayılı icra dosya numarasının hüküm fıkrasında “2012/19890” yazılmasının maddi hataya müstenit olup mahallinde her zaman düzeltilebileceğine,

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre alacaklı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Alacaklı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;

Avukatlık Kanunu'nun 164/5. maddesinde, dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olduğu, bu ücretin iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyeceği, haczedilemeyeceği hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm karşısında ilam vekalet ücreti alacağının takası mümkün olmadığından anılan alacak ve faizi yönünden takas mahsup talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, tüm alacaklar yönünden takas mahsup talebinin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir

SONUÇ: Yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle alacaklı vekilinin temyiz itirazları kısmen yerinde görüldüğünden kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, alacaklı vekilinin sair temyiz itirazlarının yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle REDDİNE, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, istek halinde peşin harcın temyiz edene iadesine, 19.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
takas mahsup ilam vekalet ücret ilam vekalet ücreti iş sahibi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları