ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Bankacılık İşlemleri - Vekalet Ücreti

21-09-2020 - 1092

Bankacılık İşlemleri - Vekalet Ücreti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi
2018/1923
2020/546
2020-05-14

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile;Davalıların müvekkil banka ile imzalanan Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi sonucu kredi kullandığını ve borcu zamanında ödemediğinden bahisle müvekkilinin alacağının sağlanması için borçlu davalılar hakkında ilamsız icra yoluyla icra takibine geçildiğini, İstanbul ...İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyasından icra takibi başlatıldığını, ödeme emrinin 09/12/2014 tarihinde kefile, 05/12/2014 tarihinde borçlu şirkete tebliğ edildiğini, borçlu davalıların 08/12/2014 tarihinde takibe konu borcun tamamına, faizine, ve ferilerine haksız itirazı ile takibin durdurduğunu belirterek; itirazın iptali ile takibin devamına ve %20 den az olmamak üzere inkar tazminatı ile sorumlu tutulmasına, yargılama gideri ile birlikte vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı ... vekilinin davaya karşı herhangi bir cevap dilekçesi sunmadığı, katıldığı duruşmada da herhangi bir diyeceğim yoktur şeklinde beyanda bulunmuştur. Davalı ... Ltd. Şti.ne dava dilekçesinin tebliğine rağmen davaya ilişkin herhangi bir cevap sunmadığı ve duruşmalara katılmadığı anlaşılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk Derece Mahkemesi 02/10/2018 tarih ve 2015/119 Esas - 2018/1015 Karar sayılı kararında; "Davacı banka ile asıl borçlu ... Ltd. Şti. arasında davalı ... ün müteselsilen kefaleti ile bağıtlanan 28/02/2013 tarihli genel kredi sözleşmesi bulunduğu, davalının ve kefilin 250.000,00 -TL limit kapsamında kendi temerrüdünün hukuki sonuçları ile bağlı oldukları, Davalıların borçlu olmadığını yada borcu ödediğini ispat edecek belge ve delil sunmadığı, bu nedenle davacının incelenen ve lehine delil olan ticari defterlerinden davalılardan alacaklı olduğu sabit görülmüştür. Toplam toplam 5.841,5 TL nakdi alacak ve 7.840,00 TL gayrinakdi alacak üzerinden itirazın iptaline karar vermek gerekmiştir. İstanbul ...İcra Müdürlüğü'nün ... esas sayılı takip dosyasında tahsilde tekerrür olmamak üzere Ticari taksitli kredi nedeniyle 1.652,20 TL asıl alacak 66,75 TL işlemiş faiz 3,34 TL faizin %5 BSMV si, Esnek Hesap ve şirket kartından dolayı 3.807,31 TL asıl alacak 127,93 TL işlemiş faiz 6,40 TL faizin %5 BSMV si, 177,57 TL masraf olmak üzere toplam 5.841,5 TL nakdi alacak ve 7.840,00 TL gayrinakdi alacak üzerinden itirazın iptaline takibin devamına fazla istemin reddine, 1.652,20 TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren %36,36 oranında takip koşullarında sözleşme faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV si ile tahsiline, 3.807,31 TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren %30,24 oranında takip koşullarında sözleşme faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV si ile tahsiline, 7 adet çekin garanti tutarı 7.840,00 TL nin nakdi teminat olarak davacı bankanın göstereceği hesapta depo edilmesine,takip sırasında nakde dönüştüğü takdirde bankaca ödenen tutara nakte dönüştüğü tarihten ödeninceye kadar yıllık %36,36 oranında temerrüt faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV si ile tahsiline karar verilmiştir. Davacı alacağı likit nitelikte olup, davalının itirazında haksız bulunduğu anlaşıldığından İİK.nun 67/2. maddesi hükmü gereğince takdiren hüküm altına alınan miktarın % 20’ si oranında icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulması gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. ..."gerekçesi ile, ''1-İstanbul ... İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı takip dosyasında tahsilde tekerrür olmamak üzere, Ticari taksitli kredi nedeniyle 1.652,20 TL asıl alacak 66,75 TL işlemiş faiz 3,34 TL faizin %5 BSMV si, Esnek Hesap ve şirket kartından dolayı 3.807,31 TL asıl alacak 127,93 TL işlemiş faiz 6,40 TL faizin %5 BSMV si, 177,57 TL masraf olmak üzere toplam 5.841,5 TL nakdi alacak ve 7.840,00 TL gayrinakdi alacak üzerinden itirazın iptaline, takibin devamına fazla istemin reddine, 1.652,20 TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren %36,36 oranında takip koşullarında sözleşme faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV si ile tahsiline, 3.807,31 TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren %30,24 oranında takip koşullarında sözleşme faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV si ile tahsiline, 7 adet çekin garanti tutarı 7.840,00 TL nin nakdi teminat olarak davacı bankanın göstereceği hesapta depo edilmesine,takip sırasında nakde dönüştüğü takdirde bankaca ödenen tutara nakte dönüştüğü tarihten ödeninceye kadar yıllık %36,36 oranında temerrüt faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV si ile tahsiline, Hüküm altına alınan 5.841,5 TL nakdi alacağın %20 si oranında icra inkar tazminatının davacı lehine davalılardan tahsiline, 2-Harçlar kanununa göre alınması gereken 399,03 TL harçtan davacı tarafından yatırılan 237,82 TL peşin harcın mahsubuna eksik 161,21 TL karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, 3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesap olunan 2.180,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesap olunan 2.180,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,'' karar verilmiş ve karara karşı davacı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili istinaf dilekçesi ile, Davalı/borçlular müvekkili banka ile imzalanan Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi sonucu kredi kullandığını, söz konusu borcun müvekkili bankaya zamanında ifa edilmediğinden mütevellit müvekkil bankanın alacağını tahsil etmesi amacı ile davalı/borçlular aleyhine İstanbul ... İcra Müdürlüğü' nün ... E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra yolu ile icra takibi başlatıldığını, Davalı/borçluların 08.12.2014 tarihinde İstanbul ... İcra Müdürlüğü' ne söz konusu itirazın durması için itiraz ettiklerini, yapılan bu itiraz sonucunda İİK' nın ilgili maddesi gereği söz konusu icra takibinin durdurulduğunu, Söz konusu icra dosyasına yapılan itirazın iptali için İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/119 E. Sayılı dosyası açıldığını, yerel mahkemenin 02.10.2018 Tarihli gerekçeli kararında Ticari taksitli Kredi nedeni ile 1.652,20-TL asıl alacak 66,75-TL işlemiş faiz 3,34-TL faizin %5 BSMV'si, Esnek hesap ve şirket kartından dolayı 3.807,31-TL asıl alacak 127,93-TL işlemiş faiz ve 6,40-TL faizin %5 BSMV' si, 177,57-TL masraf olmak üzere toplam 5.841,50-TL nakdi alacak 7.840,00-TL gayrinakdi alacak üzerinden itirazın iptaline, takibin devamına fazla istemin reddine karar verdiğini, 1.652,20-TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren %36,36 oranında takip koşullarında sözleşme faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV'si ile tahsiline, 3.807,31-TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren %30,24 oranında takip koşullarında sözleşme faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV'si ile tahsiline ve 7 adet çekin garanti tutarı 7.840,00-TL'nin nakdi teminat olarak davacı bankanın göstereceği hesapta depo edilmesine, takip sırasında nakde dönüştüğü takdirde bankaca ödenen tutara nakte dönüştüğü tarihten ödeninceye kadar yıllık % 36,36 oranında temerrüt faizi yürütülmesine ve faizin % 5 BSMV' si ile tahsilline karar verildiğini, Yerel mahkeme davalı tarafın kendisini huzurda bulunan dava dosyasında vekil ile temsil ettirdiğinden 2.180,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verildiğini, Davalı vekili vekalet ücreti alacağı için müvekkil aleyhine İstanbul ... İcra Müdürlüğü' nün ... E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, Yerel mahkemenin hükmetmiş olduğu davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar vermiş olduğu maktu vekalet ücreti kararının hukuka aykırı olduğunu, Davalar için iki tür vekalet olduğunu, konusu para veya parayla değerlendirilebilen bir şey olan davalarda vekalet ücreti nispi tarifeye göre hesaplanacağını, davanın tamamen kazanılması veya reddedilmesi durumun da nispi vekalet ücreti müddeabihin değeri üzerinden hesaplanacağını, davanın kısmen reddi halinde ise, kabul edilen miktar için davacı, reddedilen miktar içinde davalı lehine vekalet ücreti takdir edileceğini, diğer bir vekalet ücreti ise konusu parayla değerlendirilemeyen bir şey olan davalarda vekalet ücreti maktu tarifeye göre takdir edileceğini, Dosyada, dava konusu davalı/borçlular ile müvekkili arasında bulunan ticari ilişkiden kaynaklanan bir alacak olduğunu, huzurda bulunan davaya konu olan alacağın bir para alacağı olup, yerel mahkeme dava konusu olan miktarın reddettiği kısmı için davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verdiği vekalet ücretini nispi olarak belirlemesi gerektiğini, Ancak yerel mahkemenin gerekçeli kararında da görüleceği üzere söz konusu vekalet ücretinin maktu olarak belirlendiğini, ayrıca yerel mahkeme söz konusu vekalet ücretini hesaplar iken huzurda bulunan davaya konu olan alacağın reddettiği kısmı üzerinden vekalet hesaplaması gerektiğini, ancak yerel mahkemenin, gerekçeli kararda da görüleceği üzere yukarıda açıklanan hususları dikkate almadan davacıdan alınarak davalıya verilecek olan vekalet ücretine hükmettiğini, İleri sürerek istinafa konu kararın icrasının ertelenmesine karar verilmesini, haksız ve dayanaksız yerel mahkeme kararının vekalet ücreti yönündeki kısımlarının kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesine, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesinde davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değilse hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

HMK' nın 355. maddesine göre istinaf incelemesi; istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık görüldüğü takdirde ise resen gözetilmek suretiyle yapılmıştır. Dava, GKS. kaynaklı nakdi ve gayrinakdi alacağın tahsili talebiyle başlatılan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasıdır. Mahkemece, nakdi alacak yönünden davanın kısmen kabulüne ve 7 adet çekin garanti tutarı 7.840,00 TL nin nakdi teminat olarak davacı bankanın göstereceği hesapta depo edilmesine, karar verilmiş ve karara karşı davacı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Uyuşmazlık, nakdi ve gayrinakdi alacak yönünden kabul ve ret edilen miktar yönünden hükmedilen vekalet ücretinin yerinde olup olmadığı noktasındadır. Davacı vekilinin hükmedilen vekalet ücretinin yerinde olmadığına yönelik istinaf sebebi incelendiğinde, Dava, GKS. kaynaklı itirazın iptali davası olup davacı 6.085,39 TL nakit ve 7.840,00.TL. gayrinakit alacak yönünden itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiş olup mahkemece, 5.841,5 TL nakdi alacak ve 7.840,00 TL gayrinakdi alacak üzerinden itirazın iptaline takibin devamına nakdi alacak yönünden fazla istemin reddine, karar verildiği görülmüştür. Yargıtay 19 Hukuk Dairesi' nin 2013/6744 Esas, 2013/9770 Karar sayılı içtihadında belirtildiği üzere, mahkemece kabul edilen 5.841,5 TL nakdi alacak yönünden davacı lehine ve red edilen 243,89 TL.nakdi alacak üzerinden de davalı ... lehine nisbi ve kabul edilen 7.840,00 TL.gayrinakdi alacak yönünden de karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT. göre davacı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamış davacı vekilinin bu yöndeki istinaf talebi yerinde görülmüştür. Sonuç olarak; yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile mahkeme kararının HMK 353/1-b2 maddesi uyarınca kaldırılarak dairemizce vekalet ücreti yönünden yeniden karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Davacının istinaf başvurusunun KABULÜ ile; İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 02/10/2018 tarih ve 2015/119 Esas - 2018/1015 Karar sayılı ilamının HMK' nun 353/1-b2 maddesi uyarınca KALDIRILMASINA, Dairemizce esas hakkında yeniden hüküm kurulmak suretiyle, 1-İstanbul ... İcra Müdürlüğü' nün ... Esas sayılı takip dosyasında tahsilde tekerrür olmamak üzere, Ticari taksitli kredi nedeniyle 1.652,20 TL asıl alacak, 66,75 TL işlemiş faiz, 3,34 TL faizin % 5 BSMV si, Esnek Hesap ve şirket kartından dolayı 3.807,31 TL asıl alacak, 127,93 TL işlemiş faiz, 6,40 TL faizin %5 BSMV si, 177,57 TL masraf olmak üzere toplam: 5.841,5 TL nakdi alacak ve 7.840,00 TL gayrinakdi alacak üzerinden itirazın iptaline, takibin devamına fazla istemin reddine, 1.652,20 TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren % 36,36 oranında takip koşullarında sözleşme faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV si ile tahsiline, 3.807,31 TL. asıl alacağa takip tarihinden itibaren %30,24 oranında takip koşullarında sözleşme faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV si ile tahsiline, 7 adet çekin garanti tutarı 7.840,00 TL nin nakdi teminat olarak davacı bankanın göstereceği hesapta depo edilmesine,takip sırasında nakde dönüştüğü takdirde bankaca ödenen tutara nakte dönüştüğü tarihten ödeninceye kadar yıllık %36,36 oranında temerrüt faizi yürütülmesine ve faizin %5 BSMV si ile tahsiline, Hüküm altına alınan 5.841,5 TL nakdi alacağın %20 si oranında icra inkar tazminatının davacı lehine davalılardan tahsiline,

İLK DERECE MAHKEMESİ YÖNÜNDEN:

2-Harçlar kanununa göre alınması gereken 399,03 TL harçtan davacı tarafından yatırılan 237,82 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 161,21 TL karar harcının davalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydına, 3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince, kabul edilen 5.841,5 TL nakdi alacak yönünden davacı lehine nispi olarak hesap ve takdir olunan 3.400,00.TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince, kabul edilen 7.840,00 TL.gayrinakdi alacak yönünden davacı lehine maktu olarak hesap ve takdir olunan 3.400,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 5-Davalı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince, red edilen 243,89.TL nakdi alacak yönünden davalı ... lehine nispi olarak hesap ve takdir olunan 243,89 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...' e verilmesine, 6-Davacı tarafından yapılan toplam: 937,52 TL (başvurma harcı, peşin harç, davetiye ve müzekkere gideri, bilirkişi ücreti) yargılama giderinin davanın kabul ve red oranına göre 547,41 TL sinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına, 7-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına, 8-Artan gider avansı varsa talep halinde yatıran tarafa iadesine,

İSTİNAF YÖNÜNDEN:

9-Karar tarihi itibariyle Harçlar Kanunu gereğince davacı tarafından yatırılan 98,10.TL istinaf kanun yoluna başvurma harcının hazineye gelir kaydına, 35,90 TL istinaf karar harcının talep halinde davacıya iadesine, 10-Davacı tarafından sarf edilen 98,10 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı ile dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi' ne gidiş - dönüş masrafı 31,5 TL olmak üzere toplam: 129,6 TL' nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 11-Artan gider avansı varsa talep halinde yatıran tarafa iadesine, 12-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğe gönderilmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 14/05/2020 tarihinde HMK' nın 362/1-a maddesi gereğince kesin olarak oy birliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
bankacılık işlemleri vekalet ücreti iik m. 67 ak m. 164
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları