Büyükşehir Olmayan İlde Tüketici Tarafından Yapılan Başvuruyu Karara Bağlama Yetkisi İl Tüketici Hakem Heyetindedir


Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
2021/3990
2021/7144
2021-06-23

Davacı; davalının, yüksek voltaja bağlı olarak iki dairede doğal gaz kombilerinin arızalanması nedeniyle oluşan zararının tazmini için yapmış olduğu başvurunun il tüketici hakem heyeti tarafından kabul edildiğini, davalının ikametgahının Alaplı İlçesinde olması ve tazmini istenilen zarar tutarı dikkate alındığında başvurunun ilçe tüketici hakem heyetine yapılması gerektiğini, il tüketici hakem heyetinin uyuşmazlıkla ilgili karar verme yetkisinin bulunmadığını, esas yönünden ise davalının enerji aldığı hatta arızanın meydana geldiği tarihte elektrik kesintisi olmadığım, ayrıca gerek abonenin hatlında gerekse bölgede arıza kaydı bulunmadığını, kaldı ki iç tesisatta gerekli tedbirleri almanın kullanıcının sorumluluğunda olduğunu ileri sürerek; Zonguldak İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen 18/12/2018 tarihli kararın İptalini talep etmiştir.

Mahkemece; uyuşmazlığa konu alacağın tutar ve davalının yerleşim yeri itibariyle yetkili ve görevli olan Alaplı İlçe Tüketici Hakem Heyeti yerine Zonguldak İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararın yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, il tüketici hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Adalet Bakanlığının 15/03/2021 tarihli yazısında; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde tüketici hakem heyetlerini oluşturmakla görevli kılınan Ticaret Bakanlığı 'nın yeniden yapılandırma kapsamında; 01/08/2918 tarihinden itibaren (bu tarih de dahil olmak üzere), 81 'i il ve 127'si ilçe merkezinde olmak üzere toplam 211 tüketici hakem heyetini tüketici uyuşmazlıklarım karara bağlama konusunda yetkilendirdiği, işbu tüketici hakem heyetlerinin, kendilerine ve yetki alanındaki ilçelerde bulunan kaymakamlıklara yapılan başvurulan karara bağlayacakları, büyükşehir statüsüne sahip olmayan 51 ilde il tüketici hakem heyetlerinin, kendilerine ve illerinde bulunan ilçe kaymakamlıklarına yapılan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvurulan karara bağlamaya yetkili olacakları, bu illerde kaymakamlıklara yapılan başvuruların görevlendirilen irtibat personeli tarafından TÜBİS sistemine kaydedilerek karara bağlanmak üzere yetkilendirilen  tüketici hakem heyetim iletileceği buna göre il tüketici hakem heyetinin yeniden yapılandırma kapsamında yetkili olduğunu gözetmeyen mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı bulunduğu ileri sürülerek; kararın, 6100 sayılı HMK’nın 363 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre; Ticaret Bakanlığı, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartlan yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.

Açıklanan bu kanun hükmü uyarınca görevli kılınan Ticaret Bakanlığı, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları, usul ekonomisi ve benzeri hususları göz önünde bulundurarak Tüketici hakem heyetlerini yeniden yapılandırmış, il merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirilmesi sonucunda mevcut 1.011 tüketici hakem heyetinin yetki alanlarını, 01/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlemiş, 81 'i il ve 127'si ilçe merkezinde olmak üzere toplam 211 tüketici hakem heyetini tüketici uyuşmazlıklarım karara bağlama konusunda yetkilendirmiş, yetkilendirilmiş 211 tüketici hakem heyetinin, kendilerine ve yetki alanındaki ilçelerde bulunan kaymakamlıklara yapılan başvurulan karara bağlayacaklarını, büyükşehir statüsüne sahip olmayan 51 ilde il tüketici hakem heyetlerinin, kendilerine ve illerinde bulunan İlçe kaymakamlıklarına yapılan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvuruları karara bağlamaya yetkili olacaklarını, büyükşehir statüsüne sahip olan 30 ilin 393 ilçesinde, tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvuruların, kaymakamlıklar tarafından kabul edilerek karar mercii olarak yetkilendirilen ilçe tüketici hakem heyetlerine iletileceğini kararlaştırmıştır.

Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; büyükşehir statüsüne sahip olmayan Zonguldak İlinde, davalı tüketici tarafından 18/12/2018 tarihinde yapılan başvuruyu karara bağlama yetkisi, Zonguldak İl Tüketici Hakem Heyetine aittir.

Hal böyle olunca, mahkemece; il tüketici hakem heyetinin, davalı tüketicinin başvurusunu karara bağlamaya yetkili olduğu gözetilerek, davanın esasının incelenmesi ve ulaşılacak sonuca göre bir hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olduğundan, Adalet Bakanlığının yerinde görülen kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle. Adalet Bakanlığının HMK'nın 363 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayalı kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile kararın sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gereği yapılmak üzere bozma kararının bir örneğinin ve dava dosyasının Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 23/06/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.