ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kooperatif Tarafından Daha Önce Başka Bir Üyeye Satılan Taşınmazın Tekrar Başka Bir Ortağa Satılması

02-04-2021 - 508

Kooperatif Tarafından Daha Önce Başka Bir Üyeye Satılan Taşınmazın Tekrar Başka Bir Ortağa Satılması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
2016/9302
2020/1028
2020-02-17

Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkiline davalı kooperatif yönetim kurulunun 20.05.2002 tarih 41-42 sayılı kararları ile 25.000,00 TL peşin ödeme karşılığı B-1 blok 5. kat güney batı cepheli dairenin satışının yapıldığını ve müvekkilinin kooperatife ortak olarak kabul edildiğini, teslim tarihi geçmiş olmasına rağmen dairenin tesliminin yapılmaması üzerine müvekkilinin gönderdiği ihtara cevaben dairenin başkasına satıldığının ve zararlarına karşılık kooperatif yönetimince verilen senedi icraya koyan müvekkilinin üyelikten ayrılmış kabul edildiğinin bildirildiğini ileri sürerek davalı kooperatifin müvekkili hakkındaki usulsüz ortaklıktan çıkarma kararının iptali ile müvekkilinin B 1 blok 5. kat güney-batı cepheli dairedeki üyeliğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı kooperatif vekili, davacı hakkında alınmış kooperatif ortaklığından çıkarma kararı olmadığını, eski yönetimce 21.09.2001 tarihinde ....’e satışı yapılan dairenin sonradan davacıya ikinci kez satışının yapıldığını, davacının kooperatiften teminat olarak aldığı senedi takibe koymasının üyelikle bağdaşmadığını, takipten fergat etmesi ve borçlarını ödemesi halinde davacıya uygun başka bir dairenin verilebileceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Feri müdahale talebi kabul edilen ... vekili, dava konusu dairenin 21.09.2001 tarihli 18 sayılı kararla önce müvekkiline satıldığını ve müvekkilinin üye olarak kaydedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, peşin ödemeli ortak olarak ortaklığa kabul edilen davacıya tahsis edilen dairenin daha önceki bir tarihte normal statülü ortak olan feri müdahile tahsis edildiği, payın bir ortağa geçerli olarak tahsisinden sonra bu ortak tarafından kooperatiften çıkma veya çıkarılma veya payın devri söz konusu olmadığı müddetçe kooperatifçe payın başka bir kişiye devri geçersiz olduğundan davacının baştan itibaren kooperatif üyesi olmadığı, davalı kooperatif tarafından davacıya ödediği bedel tutarında teminat olarak verilen bonoyu davacının icraya koyarak ayrılma iradesini gösterdiği, senet verilen üyelerin ortaklıktan ayrıldığının kooperatifçe de karara bağlandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kooperatif peşin ödemeli ortak ihraç kooperatif üyeliğinden ihraç tahsis
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları