ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kısıtlının Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi Talebi Olmaksızın Mahkemece Kendiliğinden Bu Hususta Karar Verilemez

22 Nisan 2023, 23:39 - 796

Kısıtlının Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi Talebi Olmaksızın Mahkemece Kendiliğinden Bu Hususta Karar Verilemez


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
2022/15341
2023/2327
2023-03-13

I. YARGI YERİ BELİRLENMESİNE KONU KARARLAR

A. Tarsus 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06.12.2021 Tarihli ve 2021/31 Esas, 2021/36 Karar Sayılı Kararı

Hükümlü olan müteveffanın Merkezî Nüfus İdare Sistemi'ne (MERNİS) kayıtlı adresinin ... Elbistan/Kahramanmaraş olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

B. Elbistan Sulh Hukuk Mahkemesinin 03.03.2022 Tarihli ve 2022/4 Esas, 2022/5 Karar Sayılı Kararı

Müteveffanın Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/1162 Esas, 2014/1541 Karar sayılı 19.08.2019 kesinleşme tarihli kararı ile vesayet altına alındığı, vesayet işlerinde hükümlünün cezaevine girmeden önceki adresinin yetkili olduğu, hükümlünün 15/07/2014 tarihli müddetnameye göre 29 yıl 12 ay hapis cezasının bulunduğu, bu tarihten itibaren cezaevinde bulunduğu, anılan dosyada vasi atamak üzere hükümlünün cezaevine girmeden önceki adres araştırması için yazılan 28.08.2014 tarihli Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü müzekkere cevabında hükümlünün ... Seyhan/Adana'da ikamet ettiğinin bildirildiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

C. Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08.04.2022 Tarihli ve 2022/31 Esas, 2022/18 Karar Sayılı Kararı

Murisin son yerleşim yeri adresinin ... Elbistan/Kahramanmaraş olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

II. GEREKÇE

A. Uyuşmazlık

Uyuşmazlık, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun (4721 sayılı Kanun) 589 uncu maddesi uyarınca terekenin teslimi istemine ilişkindir.

B. İlgili Hukuk

1. Farklı bölge adliye mahkemelerinin yargı çevresinde kalan ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarının giderilmesi isteminin hukuki dayanağı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 21 ve 22 nci maddeleri ile 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un (5235 sayılı Kanun) 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemelerdir.

2. 4721 sayılı Kanun’un “Yerleşim yeri” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrası şöyledir:

“Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”

3. 4721 sayılı Kanun’un 589 uncu maddesinin birinci fıkrası şöyledir:

“Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya re'sen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır.”

4. 4721 sayılı Kanun’un 589 uncu maddesinin dördüncü fıkrası şöyledir:

“Mirasbırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin sulh hâkimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hâkimine gecikmeksizin bildirir ve mirasbırakanın ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hâkimine gönderir.”

C. Değerlendirme

Dosya kapsamında yapılan incelemede; müteveffanın daha önce Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10.10.2014 tarihli ve 2014/1162 Esas, 2014/1541 Karar sayılı kararıyla kısıtlandığı ve kendisine vasi atanmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ilişkin vesayet makamı olan Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesince 4721 sayılı Kanun’un 412 nci maddesinin birinci fıkrasına göre verilmiş bir izin kararı olmadığının yerleşim yeri Adana olan müteveffanın terekesinin teslimi ile ilgili karar vermekte Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

III. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

6100 sayılı Kanun’un 21 ve 22 nci maddeleri ile 5235 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE,

13.03.2023 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları