ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Hükümlülük Statüsü Devam Ederken Yakalanma - Firar - Tek Suç

26-03-2021 - 367

Hükümlülük Statüsü Devam Ederken Yakalanma - Firar - Tek Suç


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2019/20765
2020/16317
2020-09-30

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan sanık ...'nın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 292/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/11/2018 tarihli ve 2018/364 esas, 2018/820 sayılı kararı ile adı geçen sanığın aynı suçtan anılan Kanun’un 292/1 ve 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/10/2018 tarihli ve 2018/425 esas, 2018/818 sayılı kararını kapsayan dosyalar incelendi.

Dosya kapsamına göre, nitelikli yağma suçundan Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinin 06/02/2014 tarihli ve 2014/3 Esas, 2014/35 sayılı kararı ile 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükümlü adı geçen sanığın cezasının infazı sırasında, Fethiye İnfaz Hâkimliğinin 11/05/2018 tarihli ve 2018/1225 esas, 2018/1225 sayılı kararı ile cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verildiği ve aynı gün Seydikemer-Eşin Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından, hükümlünün 3 gün içinde Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat etmesi, mazereti bulunmadığı halde müracaat etmemesi halinde ise kapalı ceza infaz kurumuna iade edileceği hususlarını içerir belgenin hükümlüye tebliğ edildiği, hükümlünün yasal süresi içerisinde müracaatta bulunmadığından bahisle Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 17/05/2018 tarihli talebi üzerine, Fethiye İnfaz Hâkimliğinin 21/05/2018 tarihli ve 2018/1335 esas, 2018/1336 sayılı kararı ile hükümlünün denetim müracaatının yasal süre bitimi olan 14/05/2018 tarihi ile koşullu salıverme tarihi arasındaki cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verildiği, hükümlünün iki gün içerisinde en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmesi, etmediği takdirde hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 292 ve 293. maddeleri kapsamında işlem başlatılacağı şerhini içerir çağrı kağıdının tebliğ edilmesine rağmen belirtilen süre içerisinde müracaat etmediğinin anlaşıldığı,

Sanık hakkında Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/364 esasına kayden görülen kamu davasına konu suçun Fethiye İnfaz Hâkimliğinin 11/05/2018 tarihli ve 2018/1225 esas, 2018/1225 sayılı kararına istinaden hükümlünün yasal süresi içerisinde Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat etmemesine ilişkin olup, bu eylemin suç tarihinin 17/05/2018 iddianame düzenleme tarihinin ise 08/06/2018 olduğu, Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/425 esasına kayden görülen kamu davasına konu suçun ise sanığın usulüne uygun tebliğe rağmen kapalı ceza infaz kurumuna iki gün içinde başvurmaması olup, suç tarihinin 07/06/2018 iddianame düzenleme tarihinin ise 25/06/2018 olduğu, her iki suçun da ilk iddianamenin düzenlenme tarihinden önce işlendiği ve hukukî kesinti olmadığı, anılan iki dosyada da sanığın üzerine atılı eylemlerin aynı mahiyette olduğu dikkate alınarak, bu eylemlerin bir suç işleme kararı icrası kapsamında işlendiği anlaşıldığından, dosyaların birleştirilmesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesinde öngörülen zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeksizin her bir eylem için ayrı ayrı ceza verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 16.09.2019 gün ve 6557 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30.09.2020 gün ve KYB/2019-93058 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükümlü olarak Seydikemer-Eşen Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunmakta iken Fethiye İnfaz Hakimliği'nin 11.05.2018 tarih ve 2018/1225 Esas, 2018/1225 sayılı kararı ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen ve bu kararın 11.05.2018 günü kendisine tebliğ edilerek 3 gün içerisinde Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’ne teslim olması gerektiği bildirilen hükümlü ...’nın bu sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmemesi eylemi nedeniyle, 08.06.2018 tarihli iddianame ile hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan Fethiye 3 Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde suçundan dava açıldığı, firarilik durumu devam ederken hükümlünün belirtilen denetimli serbestliğe müracaat etmemesi nedeniyle bu kez Fethiye İnfaz Hakimliği'nin 21/05/2018 tarih ve 2017/1335 Esas ve 2018/1336 sayılı kararı ile şartlı tahliye tarihine kadar olan sürenin kapalı ceza infaz kurumunda geçirilmesine karar verilerek, bu kararın ikamet adresinde hükümlüye bizzat tebliğ edildiği, buna rağmen yasal süre olan iki gün içerisinde teslim olmadığından bahisle de ceza infaz kurumunun suç duyurusu üzerine ayrı evrak düzenlenerek yine hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 25.06.2018 tarihli iddianame ile Fethiye 5.Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, ve her iki mahkemece hükümlünün mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmış ise de ;

Denetimli serbestliğe müracaat etmemesi ile 17.05.2018 tarihinde başlayan ve hükümlülük statüsü devam ederken 16.10.2018 tarihinde yakalanması ile sona eren firar eyleminin temadi eden tek bir suçu oluşturduğu ve her iki dosyanın birleştirilerek karar verilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde iki ayrı mahkumiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden,Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/11/2018 tarihli ve 2018/364 esas, 2018/820 sayılı kararı ile Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/10/2018 tarihli ve 2018/425 esas, 2018/818 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde tamamlanmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 30.09.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hükümlü denetimli serbestlik yakalanma firar tek suç temadi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları