ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Akaryakıt İstasyonunun Mühürlenmesi

18-10-2020 - 970

Akaryakıt İstasyonunun Mühürlenmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 13. Daire
2016/5033
2017/442
2017-02-23

Özet:

  • İdare Mahkemesi'nce; 1 nolu tankın sistemine müdahale edildiği, fiziki tespitler ile sistem sonuçlarının uyuşmadığı, sisteme bağlı olmayan fiili akaryakıt tabancalarının bulunduğu, tankerde bulunan yakıta ilişkin belgelerin bulunmadığının tespit edildiği, tespit tutanağının davacı şirket yetkilisi tarafından imzalandığı, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten dolayı Asliye Ceza Mahkemesi dosyasında yargılandığı, Mahkemenin kararı ile hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının ertelenmesine karar verildiğinin görüldüğü, bu durumda, tutanakla Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen akaryakıt istasyonunun kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına ilişkin dava konusu işlem hukuka uygundur.

İstemin Özeti : Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 03.10.2016 tarih ve E:2016/1749, K:2016/2548 sayılı kararının; menşeî belli olmayan ürün satmanın Kaçakçılık Kanunu'na göre suç olmaktan çıkarıldığı, otomasyon sistemlerinin kurulumu, işletimi ve kontrol sorumluluğunun dağıtım şirketlerinde olduğu, petrol istasyonunun tamamının mühürlenmesinin davacının ticari hayatını olumsuz etkilediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi …'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı firma adına … sayılı bayilik lisansı ile kayıtlı akaryakıt istasyonuna 10.07.2014 tarih ve .... seri no ile uygulanan mühürleme işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 1 nolu tankın sistemine müdahale edildiği, fiziki tespitler ile sistem sonuçlarının uyuşmadığı, sisteme bağlı olmayan fiili akaryakıt tabancalarının bulunduğu, … plakalı tankerde bulunan yakıta ilişkin belgelerin bulunmadığının tespit edildiği, tespit tutanağının davacı şirket yetkilisi … tarafından imzalandığı, …'nın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten dolayı Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2014/358 sayılı dosyasında yargılandığı, Mahkemenin 25.11.2014 tarih ve K:2014/1188 sayılı kararı ile 1 yıl 8 ay hapis ve 4 gün karşılığı 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının ertelenmesine karar verildiğinin görüldüğü, bu durumda, 16.05.2014 tarihli tutanakla 5607 sayılı Kanun'da belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen akaryakıt istasyonunun 5015 sayılı Kanun'un 20/8. maddesi gereğince kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına (mühürlenmesine) ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 03.10.2016 tarih ve E:2016/1749, K:2016/2548 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, kullanılmayan 48,10-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 23.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
akaryakıt istasyon mühürleme faaliyetin durdurulması bayi lisans
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları