Avukat - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Uzlaştırma


Yargıtay 15. Ceza Dairesi
2017/10222
2020/257
2020-01-15

Özet:

  • Kararda belirtilen alacağı avukat sanığın haricen tahsil etmesine rağmen müvekkili şikayetçiye vermeyerek uhdesinde tuttuğu, şikayetçinin bunu öğrenmesi üzerine, sanığın 3 adet bono tanzim ederek borçlu sıfatıyla imzalayıp şikayetçiye verdiği ancak bu borcuda vadesi geldiği halde ödemediğinin iddia edildiği olayda,
  • Eylemin kül halinde 5237 sayılı TCK'nun 155/2. maddesinde düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçuna temas ettiği ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu yönünden, hükümden sonra 24/10/2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 253 ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemleri yapılmasından sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.

 

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma,görevi kötüye kullanma

HÜKÜM : 1-Görevi kötüye kullanma suçundan TCK'nın 257/1, 62, 50/1-a, 52 maddeleri gereğince

2-Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan TCK'nın 155/2, 43, 62, 51, 52 maddeleri gereğince mahkumiyet

Sanık hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve görevi kötüye kullanma suçlarından verilen mahkumiyet hükümleri katılan vekili ve sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü

1)Sanığın temyiz taleplerinin incelenmesinde;

07/03/2014 tarihinde usulüne uygun şekilde gerekçeli karar sanığa tebliğ edildiği halde sanığın hükmü bir haftalık yasal süre geçtikten sonra 21/03/2014 tarihinde temyiz ettiğinden temyiz inceleme başvurusunun 5320 sayılı Kanun'un 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesi ile değişik 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2-Katılan vekilinin temyiz taleplerinin incelenmesinde,

Sanığın ...Barosuna kayıtlı Avukat olarak görev yaptığı, ...16 Noterliğince düzenlenen 25/07/2011 tarih ve 34975 yevmiye sayılı vekaletname ile şikayetçinin vekilliğini üstlendiği, şikayetçi tarafından ...4. İş Mahkemesine ... yöneticiliği aleyhine işçi haklarından dolayı açılan tazminat davası sonucunda davanın kısmen kabulüne karar verildiği, sanığın alacağı tahsil yetkisi olmamasına rağmen faiziyle birlikte toplam 3.331,70 TL alacağın tahsili amacıyla, ...16 İcra Müdürlüğü üzerinden ilamlı icra takibi başlatıp, 4.300 TL borçludan haricen tahsil edip borçluya ibra belgesi vermesine rağmen tahsil ettiği bu parayı şikayetçiye vermeyip uhdesinde tuttuğu, yine sanığın ... yöneticiliği aleyhine ...4 İş Mahkemesine davacı vekili sıfatıyla 2011/356 esas sayılı tazminat davası açtığı, ...4 İş Mahkemesinin 01/12/2011 tarih ve 2011/820 karar sayılı kararıyla davanın kısmen kabulüne karar verilip kararda belirtilen alacağı sanığın haricen tahsil etmesine rağmen müvekkili şikayetçiye vermeyerek uhdesinde tuttuğu, şikayetçinin bunu öğrenmesi üzerine, sanığın 3 adet bono tanzim ederek borçlu sıfatıyla imzalayıp şikayetçiye verdiği ancak bu borcuda vadesi geldiği halde ödemediğinin iddia edildiği olayda, eylemin kül halinde 5237 sayılı TCK'nun 155/2. maddesinde düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçuna temas ettiği ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu yönünden, hükümden sonra 24/10/2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 253 ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemleri yapılmasından sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca sair hususlar incelenmeksizin BOZULMASINA, 15.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not: (www.corpus.com.tr)