ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Anne Adının Gerçeği Yansıtmaması - Nüfus Değişikliği

13-10-2020 - 948

Anne Adının Gerçeği Yansıtmaması - Nüfus Değişikliği


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
2020/1653
2020/4272
2020-07-01

Özet:

  • Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, 05.05.1928 doğumlunun annesi olduğu iddia edilen ve kızı 1910 doğumlu Havva'nın 05.01.1928 tarihinde ölüm sebebi ile kapatıldığı anlaşılmıştır.
  • Mahkemece anne olduğu ileri sürülen Havva'nın mevcut nüfus kaydına göre bekar olarak öldüğü ve davacının annesi Yaşar'ın anne olduğu iddia edilen Havva'nın ölümünden dört ay sonra doğduğu, dolayısı ile 05.05.1928 doğumlu olanın 05.01.1928 tarihinde vefat eden birisinin çocuğu olamayacağı, mevcut çelişki üzerinde durulmaksızın eksik araştırma ve inceleme sonucu davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve kanuna aykırıdır.

K A R A R

Davacı ...'nin annesi ..., nüfus kayıtlarında kayıtlı olduğu üzere annesinin ... olmadığı, ... ve ... kızı 1910 doğumlu Havva olduğu ileri sürülerek davacının annesi ... annesinin ... olduğunun tespiti ile nüfus kayıtlarında bağ kurulmasına dair davada verilen ve Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşen Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.07.2018 tarihli ve 2017/54-2018/311 sayılı kararının, yürürlükteki hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyizi istenildiğinden, dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:

Dava, davacının annesi Yaşar'ın nüfus kayıtlarındaki anne adının gerçeği yansıtmadığı iddiasına dayalı gerçek annenin tespiti ile nüfus kayıtlarında bağ kurulması istemine ilişkindir.

1. Anne olduğu iddia edilen ... ve ... kızı 1910 doğumlu Havva'nın mirasçılarının verilecek karar ile miras hakları etkileneceğinden mirasçılarının tespiti ile mahkemece bu kişilerin re'sen davalı sıfatı ile davaya katılmaları sağlandıktan ve varsa delilleri toplanarak işin esasının incelenmesi gerekirken bu husus gözetilmeden ve taraf teşkili sağlanmadan davanın esası hakkında karar verilmesi,

2. Kabule göre de;

Dava, nüfus kayıtlarında davacının annesi Yaşar ile onun annesi olduğu iddia edilen Havva arasında bağ kurulması istendiğinden kamu düzenine ilişkin olan bu tür davalarda, hakim istemle bağlı kalmayarak kendiliğinden de yapacağı araştırma ile elde edeceği sonuçlara göre karar vermek zorundadır. Somut olayda sadece tarafların beyanları ile yetinilmeyip ... ve ... ..., davacının annesi ...'ün annesi olduğu yönündeki iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp alınacak rapor da gözetilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi,

3.Nüfus kayıtlarının düzenli ve gerçeğe uygun olarak tutulması kamu düzeni ile yakından ilgilidir. Nüfus kayıtlarına yönelik tespit ve düzeltilmesine ilişkin davalarda, Mahkemelerin hiçbir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bakımdan hakim resen araştırma ilkesinin sonucu olarak kendiliğinden delil toplama yetkisine sahip olup, bu kapsamda iddia ile ilgili doktor raporları, tanık anlatımları ve diğer belgeleri birlikte değerlendirerek diğer kayıtlarla çelişki yaratmayacak şekilde karar vermek durumundadır.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, 05.05.1928 doğumlu ...'ün annesi olduğu iddia edilen ... ve ... kızı 1910 doğumlu Havva'nın 05.01.1928 tarihinde ölüm sebebi ile kapatıldığı anlaşılmıştır. Mahkemece anne olduğu ileri sürülen Havva'nın mevcut nüfus kaydına göre bekar olarak öldüğü ve davacının annesi Yaşar'ın anne olduğu iddia edilen Havva'nın ölümünden dört ay sonra doğduğu, dolayısı ile 05.05.1928 doğumlu olan ...'ün 05.01.1928 tarihinde vefat eden birisinin çocuğu olamayacağı, mevcut çelişki üzerinde durulmaksızın eksik araştırma ve inceleme sonucu davanın kabulüne karar verilmesi,

Usul ve Kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.07.2018 tarihli ve 2017/54-2018/311 sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere HMK'nın 363/1 maddesi uyarınca Kanun yararına BOZULMASINA, HMK'nin 363/3.maddesi gereğince gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, 01.07.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
anne nüfus ölüm çelişki bekar kız
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları