6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Adli Para Cezası


Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2019/14472
2020/256
2020-01-08

Özet:

  • Suç tarihinde yürürlükte bulunan 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesinde öngörülen temel adli para cezasının 5252 sayılı Yasanın 4, 5/2. maddesi uyarınca 450 TL adli para cezası olduğu gözetilmeden, hükümlünün aleyhine olacak şekilde suç tarihinde yürürlükte olmayan ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile değişik 13/1. maddesi uyarınca fazla tayini yasaya aykırıdır.
 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a aykırı davranmak suçundan sanık ...'nin, 6136 sayılı Kanun'un 13/1 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 375,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ilişkin Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/02/2009 tarihli ve 2008/436 esas, 2009/67 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, deneme süresi içerisinde işlediği kasıtlı suçtan mahkûm edildiğinin ihbar edilmesi üzerine, sanık hakkındaki hükmün açıklanarak, sanığın 6136 sayılı Kanun'un 13/1 ve 5237 sayılı Kanun'un 62. maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına 5237 sayılı Kanun'un 51.maddesine göre cezasının ertelenmesine dair Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/01/2019 tarihli ve 2018/769 esas, 2019/26 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/12/2016 tarihli ve 2016/743 esas, 2016/902 sayılı direnme kararının sadece sanık müdafii tarafından ve 10 ay hapis cezasının ertelenmesine ve 375,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin olarak temyiz edildiği, açıklanan sebeple sanık hakkında evvelce belirlenen adli para cezası gün para cezası olarak belirlense bile aleyhe değiştirme yasağı kapsamında sanık lehine kazanılmış hak teşkil eden 375,00 Türk lirasından daha fazla cezaya hükmedilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12.06.2019 gün ve 8120 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21.06.2019 gün ve KYB-2019/64526 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

09.2006 olan suç tarihinde yürürlükte bulunan 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesinde öngörülen temel adli para cezasının 5252 sayılı Yasanın 4, 5/2. maddesi uyarınca 450 TL adli para cezası olduğu gözetilmeden, hükümlünün aleyhine olacak şekilde suç tarihinde yürürlükte olmayan ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile değişik 13/1. maddesi uyarınca fazla tayini,

Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22.01.2019 tarihli ve 2018/769 Esas, 2019/26 sayılı Kararının CMK.nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, anılan hükmün 4/d fıkrası uyarınca; hükümlü hakkında 1. fıkradaki "30 gün adli para cezası" ibaresinin çıkarılarak yerine "450 TL adli para cezası" yazılmasına ve 2. fıkradaki "25 gün adli para cezası" ibaresinin çıkarılarak yerine "375 TL adli para cezası" yazılmasına ve 3. fıkranın hükümden çıkarılmasına, hükümdeki sair hususların aynen korunmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 08.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)