ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kasten Öldürme - Haksız Tahrik

23-09-2020 - 999

Kasten Öldürme - Haksız Tahrik


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2018/891
2020/49
2020-01-13

Özet:

  • Sanığın, kardeşi olan diğer sanık ... ile maktuller arasındaki tartışmadan haberdar olduğu, maktuller tarafından sanık ...’e hakaret edildiğini, darp etmeye çalıştıklarını bildiği ve eylemini de bu nedenle gerçekleştirmesi karşısında, sanık hakkında TCK'nin 29. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

 

Katılanın duruşmalı inceleme isteme yetkisi bulunmaması, sanık ... hakkında da hükmolunan ceza miktarları dikkate alınarak, katılanlar vekillerinin ve sanık ... müdafiinin duruşmalı inceleme istemlerinin CMUK’un 318. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

Sanıklar İrfan ve ... hakkında iftira ile suçluyu kayırma suçlarından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları, 5271 sayılı CMK’nin 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olduğundan, mahallinde değerlendirilmek üzere inceleme dışı bırakılmıştır.

Suça sürüklenen çocuk ... hakkında suç üstlenme, suça sürüklenen çocuk ... hakkında yalan tanıklık suçlarından kurulan ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin, sanıklar...ile...hakkında suç delillerini gizleme suçlarından ve sanık ... hakkında iftira ve yalan tanıklık suçlarından verilen beraat kararlarını temyiz etme hakkı bulunmayan katılanlar vekillerinin bu hükümlerle ilgili temyiz istemlerinin CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’in maktuller ... ve ...a yönelik eylemlerinin, sanık ...’in maktuller ... ve ...u kasten öldürme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, bozma sebebi saklı kalmak kaydıyla tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları değerlendirilip inandırıcı gerekçeler ile reddedilmiş, sanık ...’nin maktuller ... ve ...u tasarlayarak kasten öldürme suçlarından elde edilen delillerin mahkumiyetine yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınıp beraatine hükmedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmada sübuta, eksik incelemeye, cezadan takdire bağlı indirim yapılmasına, sanık ... müdafiinin suç niteliğine, cezadan takdire bağlı indirim yapılmasına, katılanlar vekilinin sanık ... yönünden suç niteliğine, sanık ... yönünden ise üst hadden ceza verilmesi gerektiğine, haksız tahrik nedeni bulunmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,

1-) Sanık ...’nin maktuller ... ve ...u tasarlayarak kasten öldürme suçlarından kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde; hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,

2-) Sanık ...’in maktuller ... ve ...a yönelik eylemleri yönünden kurulan hükümlerin incelenmesinde ;

Oluşa, dosya kapsamına ve mahkemeninin kabulüne göre; tarla yolunda maktullerle ilk tartışmayı yaşayan sanık ...'in, köye dönerek evinden tüfek aldığı, tartışmayı diğer sanık ...'e anlattığı ve maktulleri yolda karşılamak amacıyla yeniden hareket ettiği, köyün girişinin ilerisinde maktulleri beklediği ve traktörle hareket halinde olan maktullere etkili mesafeden birden fazla kez ateş ettiği, atışlar sonucu yalnızca traktörün isabet aldığı, köy girişinde bekleyen diğer sanık ...'in ise maktullere ateş ederek ölümlerine neden olduğu olayda, sanığın diğer sanık ... ile birlikte fikir ve irade birliği içinde hareket edip, eylem üzerinde müşterek hakimiyet kurmak suretiyle suçlara TCK'nin 37. maddesi kapsamında katıldığı, üzerine atılı suçlardan TCK'nin 37. maddesi kapsamında müşterek fail sıfatıyla sorumlu tutularak cezalandırılması yerine, yazılı şekilde TCK'nin 81 ve 35. maddeleri ile cezalandırılmasına karar verilmesi,

3-) Sanık ...’in maktuller ... ve ...u kasten öldürme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde ise ;

Sanığın, kardeşi olan diğer sanık ... ile maktuller arasındaki tartışmadan haberdar olduğu, maktuller tarafından sanık ...’e hakaret edildiğini, darp etmeye çalıştıklarını bildiği ve eylemini de bu nedenle gerçekleştirmesi karşısında, sanık hakkında TCK'nin 29. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılanlar vekilinin ve sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sanık ... yönünden re'sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, sanıklar ... ve...hakkında tayin olunan ceza miktarları ile tutuklu kaldıkları süreler dikkate alınarak, müdafilerinin tahliye taleplerinin reddine, Üyeler ... ve ...’in sanık ... hakkında mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik olmadığına yönelik karşı oyları ve oy çokluğuyla 13/01/2020 gününde karar verildi.

KARŞI OY:

Maktuller ... ve ...’in Köy Yolu nedeniyle aralarında tartıştıkları....raktör üzerinde giden bu iki maktule tüfekle iki el ateş etmesine rağmen isabet ettiremediği maktullerin yola devam ederken bu kez sanık ...’in abisi ...’in tabanca ile en az 9 el ateş edip traktör üzerindeki her iki maktulü de öldürdüğü olayda sanık ...’in sorumluluğunun maktullere karşı ayrı ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs olarak belirlenmesi gerektiği ve sanık ...’in maktulleri öldürmesinden sanık ...’in sorumlu olamayacağı her bir sanığın kendi eyleminde ayrı ayrı sorumlu tutulması gerektiği kanaati ile Dairemiz çoğunluğunun sanık ...’in abisi sanık ...’in maktulleri öldürmesinden asli fail olarak sorumlu tutan kararına katılmıyoruz. Şöyle ki;

Olay günü maktuller traktör ile yolcu taşıyan sanık ...’in traktörünü durdurarak...n yoldan geçmesini engellemiş ve orada tartışmışlardır. Sanık ... bu tartışma üzerine eve giderek evdeki tüfeğini almış ve maktullerin traktörle eve gelirken kullanacakları yola doğru kendisi de traktörü ile hareket etmiştir. Yolda traktörü ile maktullerin geldiğini görünce onlara elindeki tüfekle ateş etmiş ancak bu sırada traktörleri ile hareket halinde olan maktulleri vuramamıştır. Sanık ...’in maktulleri takip etmesini orada bulunan ve komşuları olan tanık ... kendi traktörü ile araya girerek engellemiştir.

Dosyadaki olay yeri fotoğraf ve krokilerine göre sanık ...’in maktullere ateş ettiği yerden yaklaşık 329 metre uzaktaki sanık ...'in bulunduğu yere gelen maktullere bu kez orada duran sanık ...’in tabancayla 9 el ateş etmesi üzerine hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde her ne kadar sanık ... ilk tartışmadan sonra evden av tüfeğini alırken bu sırada abisi ...’in de bu olaydan haberdar olduğu, tabancasını alarak yola çıkıp maktülleri beklediği traktör ile olay yerine gelen maktullere ateş ettiği sabit ise de, sanık ...’in abisi sanık ... ile aynı fikir ve irade birlikteliği içerisinde hareket ettiklerini gösterir delil bulunmadığı, zira sanık ...’in maktullere ilk ateş ettiği yer ile sanık ...’in maktulleri öldürdüğü yer arasındaki 329 metrelik uzak sayılması gereken mesafenin her iki sanığın anlaşarak hareket etmeleri halinde bu kadar uzak mesafe olamayacağı (Kanaatimize göre sanık fikir ve irade birlikteliği ile hareket etseler birbirlerini destekler şekilde y... durup traktörün üzerinde iki kişi olan maktule karşı güç birlikteliği yapmaları gerekir idi.) bu nedenle sanıkların fikir ve irade birlikteliği olmaksızın ayrı ayrı hareket ettikleri kanaatinde olduğumuzdan yerel mahkemenin sanık ...’in sadece kendi eyleminden sorumlu tutulup maktullere yönelik iki kez ayrı ayrı tahrik altında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmalarına dair kararının doğru olduğunu düşündüğümüzden Dairemizin sanık ...’in sanık ...’in işlediği kasten adam öldürme suçuna asli fail olarak katıldığı yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kasten öldürme suç tck kardeş maktul tartışma hakaret darp haksız tahrik
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları