Sanığın Başka Suçtan Hükümlü Olması Nedeniyle Cezaevindeyken Duruşmalardan Bağışık Tutulmasını...


Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2019/3540
2021/17908
2021-09-21

Özet:

Sanığın Başka Suçtan Hükümlü Olması Nedeniyle Cezaevindeyken Duruşmalardan Bağışık Tutulmasını İstemediğini Belirtmesine Rağmen Duruşmada Bulundurulmadan Yargılama Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu

1-Sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

Birden fazla mağdurun hürriyetini kısıtlayan sanık hakkında ayrı ayrı ceza verilmesi gerekirken, TCK 43. maddesinin uygulanması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanığın eksik inceleme ile karar verildiğine yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

2-Sanık ... hakkında kurulan hükümlere yönelik olarak yapılan incelemede;

Soma cezaevinde başka suçtan hükümlü olup, duruşmalardan bağışık tutulmak istemediğini belirtmiş olmasına rağmen sanığın duruşmada bulundurulmadan veya SEGBİS sisteminde hazır edilmesi sağlanmadan, CMK.nın 196. maddesine aykırı davranılarak yokluğunda yapılan yargılama sonucunda mahkumiyetine karar verilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 21.09.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.