Katılma Alacağı - İhtiyati Tedbir Talebi

26-11-2021 - 36

Katılma Alacağı - İhtiyati Tedbir Talebi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
2020/1820
2020/1589
2020-12-04

Özet:

İlk derece mahkemesinin "davalının mal varlığı değerlerinin araştırılmasına ilişkin talebin reddine ilişkin kararının" HMK.389 ve devamında düzenlenen ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin olmadığı, mahkemenin bu ara kararının ancak esas hükümle birlikte denetiminin mümkün olduğu, ilk derece mahkemesinin davacının istinaf talebinin reddine ilişkin 30/10/2020 tarihli ara kararının usulen yerinde olduğu, davacının istinaf talebinin yerinde olmadığı, Anlaşılmakla, yukarıda açıklanan gerekçelerle; davacının istinaf talebinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 14/03/2006 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, evlilik birliğinin davalının kusurlu davranışları nedeniyle temelinden sarsıldığını bildirerek, boşanmalarına, evlilik birliği içerisinde edinilen davalı üzerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmazlar, araç ve banka hesaplarına, tüm malvarlığına üçüncü kişilere devir ve tescilinin önlenmesi amacıyla ihtiyaten tedbir konulmasına, kira gelirlerinin toplandığı davalının kızı Başak Buse Karadağ adına kayıtlı banka hesaplarına tedbir konulmasına, davacı yararına fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik işleyecek yasal faizi ile birlikte 250.000,00 TL maddi, 250.000,00 TL manevi tazminata, 1.500,00 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına, her yıl enflasyon oranında arttırılmasına, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi ile kişisel malların veya bedelinin iadesine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik tasfiye tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 50.000,00 TL katılma alacağı ile 50.000,00 TL değer artış payı alacağına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA: Dava dilekçesinin davalıya usulüne uygun tebliğ edildiği, davalının süresinde cevap vermediği anlaşılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sırasında, 29/06/2020 tarihli tensip ile davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin HMK.nun 389/1 maddesi gereğince kısmen kabulü ile davalı adına kayıtlı olduğu bildirilen; Camivasat Mah. 782 Ada 11 Parsel, 11. Kat, A Blok, 2 numaralı bağımsız bölüm Edremit/Balıkesir, Camivasat Mah. 290 Ada 71 Parsel, Zemin Kat, 1 numaralı bağımsız bölüm Edremit/Balıkesir,Avcılar Köyü 272 Ada 3 Parsel, Zemin 1-2 Kat, 3 numaralı bağımsız bölüm Edremit/Balıkesir,Soğanyemez Mah. 587 Ada 11 Parsel, Zemin Asma Kat, 24 numaralı bağımsız bölüm Edremit/Balıkesir adresinde bulunan dava konusu taşınmazlar üzerine iş bu dava sona erinceye kadar devam etmek üzere ihtiyati tedbir konulmasına, davacı vekilinin fazlaya ilişkin ihtiyati tedbir taleplerinin reddine karar verildiği,

Davacının istinaf talebi üzerine Dairemizin 15/09/2020 tarih, 2020/1262 Esas, 2020/965 Karar sayılı kararı ile davacı vekilinin, davalının kızı Başak Buse Karadağ adına kayıtlı banka hesaplarına tedbir konulmamasına yönelik istinaf talebinin reddine, davalı adına kayıtlı banka mevduat hesapları ile davalı adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malvarlığına tedbir konulmamasına yönelik istinaf talebinin kabulüne, ilk derece mahkemesinin 29/06/2020 tarihli tensip zaptının 5/2 nolu ara kararının, "davalının fazlaya ilişkin ihtiyati tedbir talebinin reddine" ilişkin kısmının kaldırılmasına, Dairemizce derdest dosyada araştırma yapılamayacağından, ilk derece mahkemesince taraflar arasındaki boşanma davasının açıldığı 26/06/2020 tarihi itibarıyla tedbir talebine konu bankalarda davalı adına kayıtlı bulunan mevduat hesapları ve miktarları tespit edilerek maaş ve kredi kartı ile ticari hesapları hariç olmak üzere boşanma davasının açıldığı tarih itibarıyla tespit edilen banka mevduat hesaplarının 1/2'si üzerine ihtiyati tedbir konulması ve dava konusu davalı adına kayıtlı araç ve taşınmaz malvarlığı araştırılarak, tespit edildikten sonra bu malvarlığı üzerine ihtiyati tedbir konulması talebi değerlendirilerek, yeniden karar verilmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine geri gönderilmesine karar verildiği,

Bu kez ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sırasında davacı vekilinin 08/10/2020 tarihli dilekçesi üzerine 13/10/2020 tarihli ara karar ile "davacı, dava konusu olan mal varlığı değerinin ne olduğunu açıklamadan veya bilinen özellikleri ile işaret etmeden, bu mal varlığı değerlerini mahkemenin yapacağı araştırma ile belirlemesi ve ona göre dava konusu edilmesi seçeneğinin davacıya tanınması gibi bir hukuki yöntemin mevcut olmadığı gibi kanuna da uygun olmadığı " gerekçesiyle davacı vekilinin, davalıya ait mal varlığı değerlerinin bizzat mahkeme tarafından araştırılıp tespit edilmesi yönündeki talebinin reddine karar verildiği, davacı vekilinin 27/10/2020 tarihli istinaf dilekçesi ile bu kararın kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece 30/10/2020 tarihli ara karar ile davacı vekilinin istinaf talebin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Davacı vekili istinaf dilekçesinde; ilk derece mahkemesinin 30/10/2020 tarihli ara kararı ile "istinaf başvurusunun, ara karara karşı istinaf yoluna başvurulamayacağından reddine" karar verildiğini, dava dilekçesi ile ihtiyati tedbir talebi talep edilmişse de mahkemece bildirdikleri taşınmazlara ihtiyati tedbir konulması dışında fazlaya ilişkin ihtiyati tedbir taleplerinin reddine karar verildiğini, bu red kararına karşı istinaf yasa yoluna başvurduklarını, Dairemizin 2020/1262 Esas, 2020/965 Karar sayılı kararı ile davalı adına kayıtlı banka mevduat hesaplarına ve davalı adına kayıtlı araç ile taşınmaz mal varlığına ihtiyati tedbir konulması taleplerinin reddine yönelik istinaf taleplerinin kabul edildiğini, kaldırma kararında açıkça davalı adına kayıtlı banka hesaplarının dava tarihi itibarıyla mevcut birikiminin tespit edilerek 1/2 sine tedbir konulması ve davalı adına kayıtlı diğer tüm varlığının ilk derece mahkemesi tarafından ilgili kurumlara sorularak tespiti gerektiğinin belirtildiğini, söz konusu karar gereği davalı adına kayıtlı banka hesap sorgusu yapılarak neticeten tedbir kararının gereğinin yerine getirilmesini talep ettiklerini ancak mahkemece işlem yapılmadığını, mahkemenin 13/10/2020 tarihli ara kararı ile " Dairemizin 2020/1262 Esas 2020/965 Karar sayılı kararında belirtildiği gibi resen araştırma yapılmasının mümkün olmadığı, kararda gerekçeli ve kanun maddesine dayalı açıklama yapılmadığından anlaşılmadığı, davalı malvarlığının araştırılamayacağı, davacının dava dilekçesinde para veya mal varlığı değeri için dava açtığını belirtmek zorunda olduğundan bahisle davalının malvarlığı değerinin bizzat mahkeme tarafından araştırılıp tespit edilmesi yönündeki taleplerinin reddine" karar verildiğini bildirerek ilk derece mahkemesinin 30/10/2020 tarihli ara kararının kaldırılarak Dairemizin 2020/1262 Esas, 2020/965 Karar sayılı kaldırma kararının gereğinin yerine getirilmesine karar verilmesi istemiyle istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

İSTİNAF SEBEPLERİNİN İNCELENMESİ VE GEREKÇE: Dava, boşanma ve katılma alacağına ilişkindir.

HMK'nın 355. maddesine göre; "İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir."

HMK'nın 389. maddesine göre; "Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir."

TMK'nın 225/2 maddesine göre; "Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer."

HMK'nın 391/3 maddesine göre;" İhtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır."

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin kararlarında da (2012/1742 esas, 2012/1778 karar) açıklandığı üzere, "katılma alacağını karşılayacak miktarda mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir talep edilmesi hukuka uygun " bulunmuştur.

Dosya incelendiğinde;Dairemizin 15/09/2020 tarih, 2020/1262 Esas, 2020/965 Karar sayılı kararı sonrasında, davacı vekili tarafından 08/10/2020 tarihinde dava konusuna ilişkin açıklama dilekçesi sunularak davalının mal varlığı değerlerinin araştırılmasının istendiği, ilk derece mahkemesince ihtiyati tedbir konulan taşınmaz bilgileri yazıldığı halde diğer tedbir talebine konu taşınmaz ve banka hesaplarına ilişkin bilgilerinin olmadığının bildirildiği, ilk derece mahkemesince 13/10/2020 tarihli ara karar ile "davalının mal varlığı değerlerinin bizzat mahkeme tarafından araştırma yükümlülüğünün bulunmadığı" gerekçesi ile araştırma talebinin reddine karar verildiği,

Bu karara karşı davacı vekilinin 27/10/2020 tarihli istinaf dilekçesi sunarak bu kararın kaldırılmasını talep ettiği, ilk derece mahkemesinin 30/10/2020 tarihli ara kararı ile mahkeme kararının istinaf yoluna başvurulamayacak bir karar olması sebebiyle istinaf başvurusunun reddine karar verildiği, bu red kararına karşı davacı vekili 09/11/2020 tarihli istinaf dilekçesi sunarak kararın kaldırılmasını talep etmiş ise de; ilk derece mahkemesinin "davalının mal varlığı değerlerinin araştırılmasına ilişkin talebin reddine ilişkin kararının" HMK.389 ve devamında düzenlenen ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin olmadığı, mahkemenin bu ara kararının ancak esas hükümle birlikte denetiminin mümkün olduğu, ilk derece mahkemesinin davacının istinaf talebinin reddine ilişkin 30/10/2020 tarihli ara kararının usulen yerinde olduğu, davacının istinaf talebinin yerinde olmadığı,

Anlaşılmakla, yukarıda açıklanan gerekçelerle; davacının istinaf talebinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan sebeplerle

1-Davacının istinaf talebinin REDDİNE,

2-Davacı tarafından yatırılan 148,60 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı ile 54,40 TL istinaf karar harcının hazineye gelir kaydına,

3-Dairemiz kararının tebliğ işlemlerinin 7035 sayılı yasa ile değişik HMK 359/3 maddesi uyarınca İlk Derece Mahkemesi'nce yerine getirilmesine,

Dair,dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliği ile KESİN olarak karar verildi. 04.12.2020

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi