İmar Mevzuatına Aykırılık - Pergole


Danıştay 14. Daire
2014/3587
2016/3661
2016-05-09

Özet:

  • Dava konusu dükkanın onaylı projesinde "Üzeri herhangi bir malzeme ile kapatılmayacaktır'' şerhi bulunmakta ise de, işleme konu pergolenin üstünün tamamen kapatılmayıp, üstüne açılır kapanır sistem yapıldığı,
  • Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda da, bu imalatın ruhsat gerektirmediğinin ortaya koyulduğu anlaşıldığından, yıkıma ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
  • Öte yandan, yıkım masraflarına ilişkin olarak da uyuşmazlığa konu pergolenin ruhsat gerektirmediği hususu göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

 

İstemin Özeti : İzmir 2. İdare Mahkemesinin 13/11/2013 günlü, E:2013/275, K:2013/2147 sayılı kararının, usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Taraflarca savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ahmet Kürkçü

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 9093 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki dükkanın önüne ruhsat ve eki mimari projesine aykırı olarak pergole yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca söz konusu pergolenin yıkımına ve yıkım masrafının davacıdan tahsiline ilişkin 25.12.2012 günlü, 2666 sayılı Karşıyaka Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; işleme konu pergolenin mimari projesinde yer almakla birlikte mimari projesinde ''Üzeri herhangi bir malzeme ile kapatılmayacaktır'' şerhinin bulunduğu, buna karşın dava dosyasında bulunan fotoğrafların incelenmesinden, mevcut pergolenin üzerinin açılır kapanır malzeme ile kapatılmış olduğunun anlaşıldığı, mimari projesine aykırı olarak yapılan ve yapı tatil zaptının düzenlendiği tarihten itibaren yasal süresi içerisinde ruhsata uygun hale getirilmeyen pergolenin yıkımına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, 3194 Kanunun 32. maddesinde belirtilen yıkım masrafının ruhsatsız imalatı fiilen yaptığı tespit edilen kişi veya kuruluşlardan tahsil edilmesi gerektiği, dava konusu dükkanın 15.02.20008-15.02.2013 tarihleri arasında geçerli olan kira sözleşmesi ile 5 yıllığına Mehmet Emin Savaş'a kiraya verildiği, dükkanın önüne yapılan uyuşmazlık konusu pergole ile ilgili olarak 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca Mehmet Emin Savaş adına para cezası verildiği, bu hukuki ve fiili durum karşısında ruhsatsız pergolenin mülk sahibi davacı tarafından yapılmadığı, taşınmazın kiracısı tarafından yapıldığı sonucuna varıldığı, bu nedenle yıkım masrafının davacıdan tahsiline ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, yıkıma ilişkin kısım yönünden davanın reddine, yıkım masrafının davacıdan tahsiline ilişkin kısmının iptaline karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 5.maddesinde, "Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir." şeklinde tanımlanmış, "Yapı ruhsatiyesi" başlıklı 21. maddesinde, "Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (....) (1) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz. Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir." hükmüne, 32.maddesinde ise; "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü yer almıştır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 63.maddesinde ise; "Basit tamir ve tadiller ile korkuluk, pergola ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvarı, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirlerinin ruhsata tabi olmadığı düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 9093 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki dükkanın önüne, mimari projesinde onaylı olan pergolenin üzeri açılır kapanır malzeme ile kapatıldığı hususunun 15.11.2012 günlü yapı tatil zaptı ile tespit edilerek mühürlendiği, bu tespit üzerine söz konusu pergolenin yıkımına karar verildiği, ileri sürülen imara aykırılık nedeniyle davacı hakkında "İmar Kirliliğine Neden Olmak" suçu hakkında, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/11153 numaralı soruşturma dosyasında yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda, 24.07.2011 tarih ve 36/1916 sayılı yapı tatil zaptında belirtilen, ruhsat eki projesinde onaylı pergolenin üstü ve yanları pvc sistem ile kapatılarak, kapalı alan oluşturulduğu ve kullanım alanına katılmış kısmının değiştirilmiş olduğu, bunun yerine demir dikmeler üzeri, üstü ve yanları açılır kapanır sistem yapılarak rushatsız yapılaşmanın giderildiği, oluşan yeni yapının sisteme ek yük getirmediği, 3194 sayılı İmar Kanununun 21.maddesine aykırılık teşkil etmediği hususlarının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dava konusu dükkanın onaylı projesinde "Üzeri herhangi bir malzeme ile kapatılmayacaktır'' şerhi bulunmakta ise de, işleme konu pergolenin üstünün tamamen kapatılmayıp, üstüne açılır kapanır sistem yapıldığı, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda da, bu imalatın ruhsat gerektirmediğinin ortaya koyulduğu anlaşıldığından, yıkıma ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Öte yandan, yıkım masraflarına ilişkin olarak da uyuşmazlığa konu pergolenin ruhsat gerektirmediği hususu göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; İzmir 2. İdare Mahkemesinin 13/11/2013 günlü, E:2013/275, K:2013/2147 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 09.05.2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

(X) KARŞI OY

Temyize konu mahkeme kararı hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektiren bir sebep bulunmadığından, mahkeme kararının onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

(www.corpus.com.tr)