Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Hükümlüsünün Türk Ceza Kanunu Uyarınca Hukuki Durumunun...


Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2019/22739
2021/17861
2021-09-21

Özet:

Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Hükümlüsünün Türk Ceza Kanunu Uyarınca Hukuki Durumunun Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu

1- Sanık ... hakkında, 6136 sayılı Kanuna aykırılık ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından kurulan hükümlere yönelik incelemede;

Adli para cezasının yerine getirilmemesi halinde 6545 sayılı Kanunla değişik 5275 sayılı Kanunun 106/3. maddesi uyarınca infaz aşamasında res'en uygulama yapılabileceğinden, hüküm fıkrasındaki “taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği” hususuna ilişkin ihtarat infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanığın lehe hükümlerin uygulanmadığına yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

2- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik incelemede ise;

UYAP ortamından alınan nüfus kayıt örneğine göre sanığın hükümden sonra 02/04/2019 tarihinde vefat ettiğinin belirtilmesi karşısında; bu husus araştırılarak, 5237 sayılı TCK.nın 64. maddesi gereğince sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 21.09.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.