Hükümlü Adına Temel Cezanın Ne Şekilde Belirleneceğinin Saptanması Ve Bireyselleştirme Amacına Yönelik...


Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2020/14651
2021/17846
2021-09-21

Özet:

Hükümlü Adına Temel Cezanın Ne Şekilde Belirleneceğinin Saptanması Ve Bireyselleştirme Amacına Yönelik Takdir Hakkının Kullanılması İçin Duruşma Açılmasının Zorunlu Olduğu

1-5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca hükümlü yararına olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağından, temel cezanın ne şekilde saptanacağının belirlenmesi, bireyselleştirme amacına yönelik takdir hakkının kullanılması ve önceki yasaya göre suçların yasal öğelerinde yapılan değişikliklerin tartışılması için duruşma açılmasının zorunlu bulunduğu gözetilmeden dosya üzerinden uyarlama yargılaması yapılarak hüküm kurulması,

2-Hükümlü veya tutukluların ayaklanması suçu yönünden, 765 sayılı TCK. ile 5237 Sayılı TCK'nun hükümleri arasında lehe aleyhe değerlendirmesi yapılırken, 5237 sayılı TCK'nın 296/2. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 21.09.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.