ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Dosya Masrafının İadesi

25-10-2020 - 970

Dosya Masrafının İadesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2019/6140
2020/579
2020-01-24

Davacı, Kırıkkale Tüketici Hakem Heyeti'nin 27.05.2014 tarih ve 418 sayılı kararına istinaden davalı tüketiciye ödenen dosya masrafının, Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin 22.01.2018 tarihli kararı ile tekraren davalı tüketiciye iadesine karar verildiğini ileri sürerek; Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne ait 22.01.2018 tarih ve 753 sayılı kararının itirazen incelenerek iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, dava konusu yapılan ve Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyetince tarafına iadesine karar verilen 367,00 TL'nin, kredi taksitleri tamamen bitirildiği halde borcu kaldığından bahisle bankaya yaptığı haksız ödemeye ilişkin olduğunu savunarak; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, anılan hakem heyeti kararının iptaline karar verilmiş; niteliği itibariyle kesin olan hüküm, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istemi ile temyiz edilmiştir.

Bilindiği üzere; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun " Hukuki dinlenilme hakkı" başlığı altındaki 27. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde hukuki dinlenilme hakkının, "Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini," içereceği, aynı Kanunun "Hükmün kapsamı" başlığı altındaki 297. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de hükmün kapsamının, "Tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri." kapsayacağı düzenlenmiştir.

Somut olayda, davacı bankadan 17.09.2012 tarihli konut kredisi kullanan davalının, kendisinden haksız olarak tahsil edilen 993,74 TL'nin iadesi için Kırıkkale Tüketici Hakem Heyetine başvurusu üzerine, adı geçen Heyetçe 27.05.2014 tarih ve 2014/10-418 (993289) sayılı kararla 1.118,74 TL olarak talebin kabul edildiği ve Banka tarafından bu miktarın davalıya ödendiği, bilahare kredi taksitleri bittikten sonra davacı Bankanın davalı tüketiciden tahsil ettiği 367,00 TL'nin iadesi için Çankaya Tüketici Hakem Heyetine davalı tarafından yapılan başvurunun, 22.01.2018 tarih ve 753 sayılı kararla 625,00 TL üzerinden kabul edildiği, itiraz üzerine anılan Heyetçe 19.02.2018 tarih ve 1886 sayılı tavzih kararıyla 367,00 TL'nin iadesine karar verildiği, Mahkemece söz konusu kredi nedeniyle tahsil edilen ve dava konusu yapılan 367,00 TL'nin Kırıkkale Tüketici Hakem Heyeti kararına istinaden davalı tüketiciye iade edildiği sonucuna varılarak, Çankaya Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Ancak, dosyada bulunan dekonttan davalının 27.11.2017 tarihinde 367,00 TL bedeli davacı Bankaya İnternet Bankacılığı aracılığı ile ödediği görülmektedir.

Bu itibarla, mahkemece 17.09.2012 tarihli aynı konut kredisi nedeniyle kredi borcu bittikten sonra davalıdan 27.11.2107 tarihinde tahsil edilen 367,00 TL'nin, gerçekten de Kırıkkale Tüketici Hakem Heyeti kararı mahiyetinde iadesine hükmedilen miktar olup olmadığı gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra açıklığa kavuşturulması gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile yetinilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Ankara 3.Tüketici Mahkemesi'nin 16.07.2018 tarih 2018/59 E., 2018/402 K. sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, 24/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
dosya masrafı tüketici hakem heyeti itiraz
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları