ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Evlat Edinme Şartları Yerine Getirilmeden Kurulduğu İddia Edilen Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması İstemi

21 Aralık 2023, 06:47 - 247

Evlat Edinme Şartları Yerine Getirilmeden Kurulduğu İddia Edilen Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2023/3655
2023/3104
2023-06-13

Özet:

Evlatlık ilişkisi evlat edinmenin şartlarının oluşup oluşmadığı yönünden değerlendirme yapılan ve kesinleşen mahkeme kararına binaen kurulur. Bu sebeple kesinleşen bir evlat edinme kararının denetimi başka bir mahkemede açılan evlatlık ilişkisinin kaldırılması davasında evlat edinme şartlarının oluşup oluşmadığı yönünden inceleme konusu yapılamaz.

Ta­raf­lar ara­sın­da İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­de gö­rü­len ve is­ti­naf in­ce­le­me­sin­den ge­çen ev­lat­lık iliş­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı da­va­sın­da ve­ri­len ka­rar hak­kın­da ya­pı­lan tem­yiz in­ce­le­me­si so­nu­cun­da, Da­ire­ce, Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si­nin esas­tan ret ka­ra­rı­nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­na, İlk De­re­ce Mah­ke­me­si ka­ra­rı­nın bo­zul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.

İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce boz­ma­ya uyu­la­rak ye­ni­den ya­pı­lan yar­gı­la­ma so­nu­cun­da; da­va­nın red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

İlk De­re­ce Mah­ke­me­si ka­ra­rı da­va­cı ve­ki­li ta­ra­fın­dan tem­yiz edil­mek­le; ke­sin­lik, süre, tem­yiz şar­tı ve di­ğer usul ek­sik­lik­le­ri yö­nün­den ya­pı­lan ön in­ce­le­me so­nu­cun­da tem­yiz di­lek­çe­si­nin ka­bu­lü­ne ka­rar ve­ril­dik­ten ve Tet­kik Hâ­ki­mi ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ra­por din­len­dik­ten son­ra dos­ya­da­ki bel­ge­ler in­ce­le­nip ge­re­ği dü­şü­nül­dü:

I. DAVA
Da­va­cı ve­ki­li dava di­lek­çe­sin­de, da­va­lı­nın, mü­vek­ki­li­nin kar­de­şi Bel­gin Nak­lak ta­ra­fın­dan Çeş­me As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si’nin 13.03.2013 Ta­rih­li, 2012/340 Esas ve 2013/141 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rı ile ev­lat edi­nil­di­ği­ni, ev­lat edi­nen Bel­gin Nak­lak’in 06.07.2016 ta­ri­hin­de ve­fat et­ti­ği, ve­fa­tıy­la ge­ri­ye mi­ras­çı ola­rak ev­lat edin­di­ği da­va­lı­nın kal­dı­ğı­nı, mü­vek­ki­li­nin kar­de­şi Bel­gin’nin ve­fa­tın­dan yak­la­şı bir haf­ta on gün son­ra kar­de­şi­nin da­va­lı­yı ev­lat edin­di­ği­ni öğ­ren­di­ği­ni, ku­ru­lan ev­lat­lık iliş­ki­si­nin 4721 sa­yı­lı Türk Me­de­ni Ka­nu­nu’nun (4721 sa­yı­lı Ka­nun) 318 inci mad­de­sin­de dü­zen­le­nen usu­le ve esa­sa iliş­kin nok­san­lık­lar ne­de­niy­le sa­kat ol­du­ğu­nu, mü­vek­ki­li­nin men­fa­at­le­ri­nin ağır şe­kil­de ze­de­len­di­ği­ni, ev­lat edin­mek is­te­ye­nin eh­li­yet­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ev­lat­lık iliş­ki­si te­sis edi­lir­ken mah­ke­me­nin re’sen kap­sam­lı bir araş­tır­ma yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ge­rek aile hu­ku­ku­nun kamu dü­ze­ni­ne iliş­kin özel­li­ği ge­rek­se de ka­nu­nun ev­lat­lık iliş­ki­si­nin ku­rul­ma­sın­da ara­nan şart­la­rı dü­zen­le­yen mad­de me­tin­le­ri­nin ke­sin ifa­de­le­ri­nin bu mad­de­le­rin her bi­ri­nin ku­ral ola­rak em­re­di­ci ve sı­nır­la­yı­cı ol­du­ğu­nu, ak­si­nin ka­rar­laş­tı­rı­la­ma­ya­ca­ğı­nı or­ta­ya koy­du­ğu­nu, do­la­yı­sıy­la Ka­nun’da dü­zen­len­miş bu şart­la­rın her bi­ri­si­nin ev­lat­lık iliş­ki­si­nin sağ­lık­lı bir şe­kil­de ku­ra­bil­me­si için ol­maz­sa ol­maz ni­te­lik­te olup söz ko­nu­su şart­la­rın var­lı­ğı­nın zo­run­lu ol­du­ğu­nu, da­va­lı­nın ev­lat edi­ni­le­nin ev­lat edi­nen ta­ra­fın­dan kü­çük­ken en az 5 yıl sü­rey­le ba­kı­lıp gö­ze­ti­lip eği­til­me­di­ği, da­va­lı ev­lat edi­ni­le­nin en az 5 yıl­dan beri ev­lat edi­nen ile aile ha­lin­de bir­lik­te ya­şa­ma­dı­ğı gibi esa­sen hiç­bir za­man bir­lik­te ya­şa­ma­dık­la­rı­nı, ev­lat edi­ni­le­nin eşi­nin rı­za­sı alın­ma­dı­ğı­nı, ev­lat edi­ne­nin sağ­lık du­ru­mu­nun ve ayırt etme gü­cü­ne sa­hip olup ol­ma­dı­ğı­nın araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, dava ko­nu­su olay­da 64 ya­şın­da ve alt­so­yu bu­lun­ma­yan ev­lat edi­ne­nin, kız kar­de­şi­nin 35 ya­şın­da, evli, ço­cuk­lu ve baş­ka bir yer­de ika­met eden kı­zı­nı ev­lat edin­me­si­nin ev­lat öz­le­mi­ni gi­der­mek gibi amaç­la­rı ola­ma­ya­ca­ğı­nı, ev­lat­lık iliş­ki­si ku­rul­du­ğu­nun sır gibi sak­lan­ma­sı­nın da asıl ni­ye­tin mi­ras­çı­lar­dan mal ka­çır­ma­ya yö­ne­lik ol­du­ğu­nu gös­ter­di­ği­ni, ev­lat edi­ne­nin res­mi yer­ler­de­ki imza ör­nek­le­ri­nin mah­ke­me be­ya­nıy­la il­gi­li alı­nan imza ör­nek­le­ri ile kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ev­lat edi­ni­le­ne ev­lat edi­nen­den in­ti­kal eden mal var­lı­ğı üze­ri­ne ih­ti­ya­ti ted­bir ka­ra­rı ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni id­dia ede­rek ev­lat­lık iliş­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni ta­lep et­miş­tir.

II. CE­VAP
Da­va­lı ve­ki­li ce­vap di­lek­çe­sin­de; da­va­cı ta­raf­ça ile­ri sü­rü­len id­di­ala­rın ger­çek dışı ol­du­ğu­nu ve hu­ku­ki da­ya­nak­tan yok­sun ol­ma­la­rı ne­den­le­riy­le ka­bul et­me­dik­le­ri­ni, ev­lat­lık iliş­ki­si­nin ku­rul­du­ğu­nun sak­lan­dı­ğı hu­su­su­nun ta­ma­men ger­çek dışı ol­du­ğu­nu, da­va­nın ya­sal sü­re­si içe­ri­sin­de açıl­ma­dı­ğı­nı, Çeş­me As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si­nin 13.03.2013 Ta­rih­li, 2012/340 Esas ve 2013/141 Ka­rar sa­yı­lı dos­ya­sın­da ev­lat edi­nen Bel­gin Nak­lak’in ifa­de­sin­de da­va­lı mü­vek­ki­li ile ara­la­rın­da­ki ev­lat­lık iliş­ki­si ku­rul­ma­sı­nı sağ­la­yan ya­kın­lı­ğı­nı ve ba­kı­mı ak­tar­dı­ğı­nı, ev­lat edi­nen ile ev­lat edi­ni­len ara­sın­da­ki iliş­ki­nin çok es­ki­ye da­ya­nan ve tey­ze-ye­ğen ya­kın­lı­ğın­dan çok daha öte­de ge­li­şen anne-ev­lat iliş­ki­si ol­du­ğu­nun ya­pı­lan in­ce­le­me ne­ti­ce­sin­de or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­nı, ev­lat­lık iliş­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­nın ev­lat­lı­ğın men­fa­ati­ni ağır bir bi­çim­de ze­de­le­ye­cek­se bu yola gi­di­le­me­ye­ce­ği­ni, ev­lat edi­ne­nin ev­lat­lık iliş­ki­si­nin ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik da­va­nın açıl­dı­ğı ve ke­sin­leş­ti­ği ta­ri­he de­ğin akli me­le­ke­le­ri­nin ye­rin­de ol­du­ğu­nu, 2013 yı­lın­da Bes­te Yab­zö’ın is­ti­fa ede­rek tey­ze­si­ne an­ne­si ve kar­de­şi ile bak­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı sa­vu­na­rak da­va­nın red­di­ni is­te­miş­tir.

III. İLK DE­RE­CE MAH­KE­ME­Sİ KA­RA­RI
İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin 28.01.2020 ta­rih­li ve 2016/561 Esas 2020/64 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rıy­la; ev­lat edin­me­ye iliş­kin Mah­ke­me­mi­zin 2012/340 Esas ve 2013/141 Ka­rar sa­yı­lı dava dos­ya­sın­da da ev­lat edi­nen Bel­gin Nak­lak ta­ra­fın­dan ev­lat edi­ni­len da­va­lı Bes­te Yab­zö kü­çük­ken en az 5 yıl sü­rey­le ba­kı­lıp gö­ze­til­di­ği ve eği­til­di­ği­ne iliş­kin her­han­gi bir ta­nık be­ya­nı veya her­han­gi bir bil­gi ve bel­ge­nin bu­lun­ma­dı­ğı, bu iti­bar­la 4721 sa­yı­lı Ka­nun’un 313 üncü mad­de­si kap­sa­mın­da ev­lat edi­nen Bel­gin Nak­lak ta­ra­fın­dan, ev­lat edi­ni­len da­va­lı Bes­te Yab­zö kü­çük­ken en az beş yıl sü­rey­le ba­kı­lıp gö­ze­til­di­ği ve eği­til­di­ği­nin an­la­şı­la­ma­dı­ğı, da­va­cı ta­raf ev­lat edi­ni­len da­va­lı Bes­te Yab­zö’ın eşi­nin rı­za­sı­nın alın­ma­dı­ğı­nı id­dia et­ti­ği, Mah­ke­me­mi­zin 2012/340 Esas ve 2013/141 Ka­rar sa­yı­lı dava dos­ya­sın­da ev­lat edi­ni­len da­va­lı Bes­te Yab­zö’ın 27/09/2009 ta­ri­hin­de ev­len­di­ği ve ev­lat edin­me­ye ka­rar ve­ril­di­ğin­de ev­li­li­ğin de­vam et­ti­ği hal­de ev­lat edi­ni­len da­va­lı Bes­te Yab­zö’ın eşi Ozan Yab­zö’ın ev­lat edin­me­ye rı­za­sı­nın alın­ma­dı­ğı, da­va­cı ta­raf­ça her ne ka­dar ev­lat edi­ne­nin ayırt etme gü­cü­nü haiz ol­ma­dı­ğı­nı id­dia edil­miş­se de İs­tan­bul Adli Tıp Ku­ru­mu 4. Adli Tıp İh­ti­sas Ku­ru­lu’nun 14.06.2019 ta­rih­li ra­po­ru­na göre ev­lat edi­ni­len Bel­gin Nak­lak’in ev­lat edin­me­ye iliş­kin Mah­ke­me­mi­zin 2012/340 Esas ve 2013/141 Ka­rar sa­yı­lı dava dos­ya­sın­da ka­rar ta­ri­hi olan 13.03.2013 ta­ri­hin­de fiil eh­li­ye­ti­ni haiz ol­du­ğu ve da­va­cı ta­raf­ça her ne ka­dar ev­lat­lık iliş­ki­si­nin ku­rul­ma­sın­da asıl ni­ye­tin mi­ras­çı­lar­dan mal ka­çır­ma ira­de­si­nin ol­du­ğu id­dia edil­miş­se de Ka­nun’da ev­lat­lık iliş­ki­nin kal­dı­rıl­ma­sın­da mu­va­za­aya iliş­kin her­han­gi bir dü­zen­le­me içer­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le da­va­nın ka­bu­lü­ne, ev­lat­lık iliş­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.

IV. İS­Tİ­NAF
 A. İs­ti­naf Yo­lu­na Baş­vu­ran­lar
 İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ka­ra­rı­na kar­şı da­va­lı ve­ki­li tüm yön­ler­den is­ti­naf baş­vu­ru­sun­da bu­lun­muş­tur.

B. Ge­rek­çe ve So­nuç
Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si­nin 22.06.2021 ta­rih­li ve 2020/1413 Esas, 2021/1283 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rıy­la; dos­ya­da­ki ya­zı­la­ra, ka­ra­rın da­yan­dı­ğı de­lil­ler­le ka­nu­na uy­gun se­bep­le­re, her ne ka­dar da­va­lı­nın eşi ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­lek­çe ile eşin rı­za­sı­na dair usu­lü ek­sik­lik ta­mam­lan­mış ise de, kü­çük­ken en az beş yıl süre ile ba­kı­lıp gö­ze­til­me ve eği­til­me veya ev­lat edi­ni­le­nin en az beş yıl­dan beri ev­lat edi­nen ile aile ha­lin­de bir­lik­te ya­şa­ma ko­şul­la­rı­nın oluş­ma­ma­sı­na ve özel­lik­le de­lil­le­rin tak­di­rin­de bir yan­lış­lık gö­rül­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le is­ti­naf baş­vu­ru­su­nun esas­tan red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

V. BOZ­MA VE BOZ­MA­DAN SON­RA­Kİ YAR­GI­LA­MA SÜ­RE­Cİ
 A. Boz­ma Ka­ra­rı
 1. Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ka­ra­rı­na kar­şı da­va­lı ve­ki­li tüm yön­ler­den tem­yiz is­te­min­de bu­lun­muş­tur.

 2. Da­ire­mi­zin 01.03.2022 Ta­rih 2021/7966 Esas, 2022/1940 Ka­rar sa­yı­lı ila­mın­da; Mah­ke­me­nin ev­lat edin­me iliş­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik da­va­yı ka­bul ge­rek­çe­si­nin ba­kım şar­tı­nın ger­çek­leş­me­den ka­rar ve­ril­miş ol­ma­sı şek­lin­de ol­du­ğu, an­cak; ba­kım şar­tı­nın ger­çek­leş­ti­ği hu­su­su­nun ke­sin­le­şen Mah­ke­me ka­ra­rın­da yer al­dı­ğı bu ne­den­le ke­sin­leş­miş bir mah­ke­me ka­ra­rı­nın baş­ka bir mah­ke­me ta­ra­fın­dan yok sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı, ev­lat­lık iliş­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­nı sis­te­ma­tik ola­rak sıkı ku­ral­la­ra bağ­la­yan ve ev­lat­lık iliş­ki­si­nin ta­raf­lar­ca key­fi bir şe­kil­de kal­dı­rıl­ma­sı­nın önü­nü ka­pa­yan 4721 sa­yı­lı Ka­nun’daki dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alın­dı­ğın­da, Mah­ke­me­ce da­va­nın ka­bu­lü­ne da­ya­nak ya­pı­lan hu­sus­la­rın esa­sa iliş­kin ek­sik­lik ola­rak ka­bu­lü­nün müm­kün ol­ma­dı­ğı bu se­bep­le is­pat edi­le­me­yen da­va­nın red­di­ne ka­rar ve­ril­me­si ge­re­kir­ken, ye­rin­de bu­lun­ma­yan ge­rek­çe ile da­va­nın ka­bu­lü doğ­ru gö­rül­me­di­ği ge­rek­çe­si ile hük­mün bo­zul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.

 B. İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce Boz­ma­ya Uyu­la­rak Ve­ri­len Ka­rar
 İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da ta­rih ve sa­yı­sı be­lir­ti­len ka­ra­rıy­la; ke­sin­le­şen ev­lat edin­me ka­ra­rı­nın de­ne­ti­mi­nin aynı ne­vi­de­ki baş­ka bir mah­ke­me ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı ev­lat edin­me şart­la­rın olu­şup oluş­ma­dı­ğı ev­lat­lı­ğın kal­dı­rıl­ma­sı da­va­sın­da ir­de­le­ne­me­ye­ce­ği, da­va­cı ta­ra­fın 4721 sa­yı­lı Ka­nun’un 317 nci ve 318 inci mad­de­le­rin­de ev­lat­lı­ğın kal­dı­rıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­rir ni­te­lik­te so­mut bil­gi ve bel­ge sun­ma­sı ha­lin­de ev­lat­lı­ğın kal­dı­rıl­ma­sı şart­la­rı­nın in­ce­le­ne­bi­le­ce­ği, da­va­cı­nın ise ev­lat edin­me şart­la­rı­nın ir­de­le­ne­rek ev­lat­lı­ğın kal­dı­rıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu, da­va­cı ta­ra­fın­dan 4721 sa­yı­lı Ka­nun’un 317 nci ve 318 inci mad­de­le­rin­de ev­lat­lı­ğın kal­dı­rıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­rir ni­te­lik­te so­mut bil­gi ve bel­ge su­nul­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le da­va­nın red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

VI. TEM­YİZ
 A. Tem­yiz Yo­lu­na Baş­vu­ran­lar
 İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ka­ra­rı­na kar­şı sü­re­si için­de da­va­cı ve­ki­li tem­yiz is­te­min­de bu­lun­muş­tur.

 B. Tem­yiz Se­bep­le­ri
 Da­va­cı ve­ki­li; 4721 sa­yı­lı Ka­nun’un 313 üncü, 317 nci ve 318 inci mad­de­le­ri­nin uy­gu­lan­ma ola­na­ğı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­cak şe­kil­de ka­rar ve­ril­di­ği­ni, ka­ra­rın usul ve ka­nu­na ay­kı­rı bu­lun­du­ğu­nu ile­ri sü­re­rek; tüm yön­le­rin­den ka­ra­rın bo­zul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni ta­lep et­miş­tir.

 C. Ge­rek­çe
 1. Uyuş­maz­lık ve Hu­ku­ki Ni­te­len­dir­me
 Dava, ev­lat­lık iliş­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı is­te­mi­ne iliş­kin olup; uyuş­maz­lık, aynı de­re­ce­li bir mah­ke­me­nin ka­ra­rı­nın da­ya­na­ğı olan ge­rek­çe­si­nin baş­ka bir mah­ke­me ta­ra­fın­dan yok sa­yı­lıp sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı, ev­lat­lık iliş­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren bir hu­su­sun is­pat­la­nıp is­pat­la­na­ma­ya­ca­ğı, ke­sin­le­şen ko­nu­lar­da ye­ni­den tem­yiz in­ce­le­me­si ya­pı­lıp ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı, Mah­ke­me­ce uyu­lan boz­ma ila­mı doğ­rul­tu­sun­da ka­rar ve­ri­lip ve­ril­me­di­ği nok­ta­sın­da top­lan­mak­ta­dır.

 2. İl­gi­li Hu­kuk
 4721 sa­yı­lı Ka­nun’un 317 nci ve 318 inci mad­de­le­ri; 6100 sa­yı­lı Hu­kuk Mu­ha­ke­me­le­ri Ka­nu­nu’nun 369 uncu mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı ile 370 ve 371 inci mad­de­le­ri.

 3. De­ğer­len­dir­me
 1.Tem­yiz olu­nan ni­hai ka­rar­la­rın bo­zul­ma­sı 6100 sa­yı­lı Ka­nun’un 371 inci mad­de­sin­de yer alan se­bep­ler­den bi­ri­nin var­lı­ğı hâ­lin­de müm­kün­dür. 

 2.Tem­yi­zen in­ce­le­nen İlk De­re­ce ka­ra­rın­da ve ka­ra­rın ge­rek­çe­sin­de hu­kuk ku­ral­la­rı­nın so­mut ola­ya uy­gu­lan­ma­sın­da bir isa­bet­siz­lik bu­lun­ma­dı­ğı, boz­ma ka­ra­rı ge­re­ğin­ce hü­küm ve­ril­miş ol­du­ğu, boz­ma­ya uyul­mak­la kar­şı ta­raf ya­ra­rı­na ka­za­nıl­mış hak du­ru­mu­nu oluş­tu­ran yön­le­rin ise ye­ni­den in­ce­len­me­si­nin hu­ku­ken müm­kün bu­lun­ma­dı­ğı an­la­şıl­mak­la; da­va­cı ve­ki­li­nin tem­yiz di­lek­çe­sin­de ile­ri sü­rü­len ne­den­ler ka­ra­rın bo­zul­ma­sı­nı ge­rek­ti­recek ni­te­lik­te gö­rül­me­miş­tir.

VII. KA­RAR
Açık­la­nan se­bep­le;
Da­va­cı ve­ki­li­nin ye­rin­de gö­rül­me­yen tüm tem­yiz iti­raz­la­rı­nın red­di ile usul ve ka­nu­na uy­gun olan ka­ra­rın ONAN­MA­SI­NA,

Aşa­ğı­da ya­zı­lı tem­yiz gi­de­ri­nin tem­yiz ede­ne yük­le­til­me­si­ne,

Dos­ya­nın İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­ne, ka­ra­rın bir ör­ne­ği­nin Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si­ne gön­de­ril­me­si­ne,

13.06.2023 ta­ri­hin­de oy bir­li­ği ile ka­rar ve­ril­di.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
evlatlık evlatlık ilişkisinin kaldırılması
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları